Hajnowska Karta Mieszkańca

Wnioski o wydanie Hajnowskiej Karty Mieszkańca oraz wydawanie Kart odbywać się będzie w pokoju nr 213 codziennie od 7.30 do 15.20.

 

Od 1 lutego 2020 roku Mieszkańcy miasta Hajnówka mogą korzystać z przywilejów Hajnowskiej Karty Mieszkańca.

Szczegółowe zasady przyznawania karty, jej wzór oraz druk wniosku określa zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka w sprawie wprowadzenia regulaminu programu „Hajnowska Karta Mieszkańca”. Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kto może ubiegać się o wydanie Hajnowskiej Karty Mieszkańca?

O wydanie Karty mogą ubiegać się osoby fizyczne, których miejscem zamieszkania jest Miasto Hajnówka, które:

 1. są zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta Hajnówka i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z miejscem zameldowania, bez względu na to czy osiągają dochód,
 2.  mają miejsce zamieszkania w Mieście Hajnówka i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Hajnówce, bez względu na to czy osiągają dochód,
 3. są rolnikami posiadającymi gospodarstwo rolne na terenie Miasta Hajnówka i utrzymują się wyłącznie z rolnictwa,
 4. dzieci osób, o których mowa w pkt. 1-3, wspólnie z tymi osobami zamieszkujące, w tym dzieci po ukończeniu 18 roku życia, jeżeli pozostają uczniami szkół lub studentami,
 5. małżonkowie osób, o których mowa w pkt. 3, wspólnie z tymi osobami zamieszkujący.

Osoby, o których mowa wyżej składają wniosek w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka.

Jakie dokumenty należy złożyć?

W celu otrzymania Karty osoba uprawniona składa w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. 213 wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Hajnowskiej Karty Mieszkańca. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta Hajnówka oraz na stronie internetowej.

Do wniosku, załącza się do wglądu:

 1. w przypadku osób pełnoletnich składających wniosek – dokument tożsamości ze zdjęciem;
 2. w przypadku dzieci uczących się do ukończenia 21 roku życia lub studentów – legitymację uczniowską lub studencką;
 3. w przypadku stałych rodzin zastępczych, podopiecznych rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – orzeczenie lub postanowienie właściwego sądu;
 4. w przypadku opiekuna prawnego – odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem, a w przypadku dziecka przysposobionego odpis orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka;
 5. aktualne potwierdzenie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Hajnówce za rok poprzedni poprzez przedstawienie do wglądu jednego z poniższych dokumentów:
 • kopii pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok poprzedni, opatrzonego pieczęcią wpływu do Urzędu Skarbowego w Hajnówce, poświadczającą złożenie rozliczenia podatku;
 • kopii pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok poprzedni (PIT) wraz z dokumentem nadania na poczcie ze wskazanym adresem nadawcy oraz odbiorcy Urzędu Skarbowego w Hajnówce;
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Hajnówce, potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty za rok poprzedni ze wskazaniem gminy miejskiej Hajnówka jako miejsca zamieszkania podatnika;
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Hajnówce potwierdzającego fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok poprzedni, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym w Hajnówce ze wskazaniem gminy miejskiej Hajnówka jako miejsca zamieszkania podatnika i rozliczaniu podatku w latach poprzednich;
 • kopii pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok poprzedni wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy w Hajnówce, wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu elektronicznego administracji podatkowej (UPO).

Czy muszę mieć ze sobą zdjęcie/czy Kartę może odebrać ktoś za mnie? Ile wynosi czas oczekiwania na wydanie karty? Czy Karta jest płatna?

Zdjęcie do Karty nie jest wymagane. Odbioru Karty należy dokonać osobiście – wymagane jest pokwitowanie przez wnioskodawcę lub opiekuna prawnego. Karta wydawana jest niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji wniosku, a za jej wydanie nie pobiera się opłaty.

Jak długo mieszkaniec będzie cieszył się przywilejami Karty?

Hajnowska Karta Mieszkańca jest dokumentem ważnym dwa lata od daty wydania. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza teren gminy miejskiej Hajnówka, wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. 213.

Do czego uprawnia mnie Hajnowska Karta Mieszkańca?

Hajnowska Karta Mieszkańca jest wydawana przez Burmistrza Miasta Hajnówka w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z systemu ulg i zniżek w opłatach za usługi publiczne, które określi Rada Miasta Hajnówka w drodze uchwały lub Burmistrz Miasta Hajnówka w drodze zarządzenia oraz inne usługi komercyjne świadczone przez partnerów Programu w rozumieniu uchwały Nr XIII/107/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu „Hajnowska Karta Mieszkańca”

Obecnie Hajnowska Karta Mieszkańca potwierdza uprawnienia do korzystania z systemu ulg, zniżek wynikających uchwały Nr XII/91/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia przepisów porządkowych przewozu osób, bagażu i zwierząt domowych w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Hajnówka.

Informacje o Partnerach Programu „Hajnowskiej Karta Mieszkańca” będą na bieżąco aktualizowane.

 

Strony w dziale: