Kontrola segregacji odpadów i deklaracji śmieciowych

Kontrola segregacji odpadów

Urząd Miasta Hajnówka informuje, że od 1 marca 2023 roku rozpoczną się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej PUK Sp. zo.o. i urzędu miasta będą sprawdzać czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. szkło, papier, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, leki, odpady medyczne, popiół i inne.

Główną przyczyną podjęcia powyższych działań jest zgłaszana przez firmę odbierającą odpady niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów w gospodarstwach domowych.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów, na koszu zostawiona zostanie informacja o złej segregacji odpadów a w przypadku rażących uchybień, odpady nie zostaną odebrane. W takiej sytuacji należy ponownie przesortować odpady i wystawić je w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu.

W przypadku, gdy podczas kolejnej kontroli stwierdzona zostanie niewłaściwa segregacja, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu nałożenia opłaty podwyższonej za brak segregacji. Opłata wynosi 56 zł za osobę za miesiąc.

Ponadto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 m. in. zbierania w sposób selektywny, powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie - podlega karze grzywny.

Kontrola deklaracji śmieciowych

Urząd Miasta Hajnówka weryfikuje dane zawarte w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za odpady, dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Miasta Hajnówka.

Od 1 stycznia 2020r. sprawdzana jest zgodność deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym (zgodnie z art. 75 kodeksu postępowania administracyjnego). W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji mieszkańcy będą wzywani do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do czasu wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących.

Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.

Postawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Art. 6m ust. 1

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Art. 6m ust. 2

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Strony w dziale: