Instrumenty wspracia dla przedsiębiorców w ramach SSSE

Wejście w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji uruchomiło nowy instrument wsparcia przedsiębiorców. Inwestując na gruntach publicznych i prywatnych, przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dla obszaru, który został przypisany Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. (rozporządzenie  Ministra  Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym) decyzję o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 

Definicja nowej  inwestycji jest rozumiana bardzo szeroko i może to być:

  • Utworzenie nowego przedsiębiorstwa,
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej,
  • Dywersyfikacja produkcji przez wprowadzenie nowych produktów,
  • Zmiana procesu produkcyjnego.

Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa  (wprowadzone nowelizacją Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 24 czerwca 2020 r.)

Przedsiębiorcy realizujący nowy projekt inwestycyjny mogą skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym PIT lub CIT.

Wysokość pomocy publicznej na terenie Hajnówki wynosi:

  • 50%  dla dużego przedsiębiorcy
  • 60% dla średniego przedsiębiorcy
  • 70% dla małego przedsiębiorcy i mikroprzedsiębiorcy
  • poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Taka zachęta inwestycyjna może stanowić czynnik decyzyjny przy wyborze lokalizacji  i sprzyjać rozwojowi firm w Hajnówce.

W związku z powyższym przygotowaliśmy krótki opis instrumentu wsparcia nowej inwestycji.
Zawiera on najważniejsze kwestie takie jak: wysokość pomocy publicznej, warunki uzyskania decyzji o wsparciu: kryteria ilościowe i jakościowe, okres korzystania ze zwolnienia oraz wskazanie kto wydaje decyzję o wsparciu inwestycji realizowanych  w Hajnówce wraz z danymi do kontaktu.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Strony w dziale: