Instrumenty wspracia dla przedsiębiorców w ramach SSSE

Wejście w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji uruchomiło nowy instrument wsparcia przedsiębiorców. Inwestując na gruntach publicznych i prywatnych, przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dla obszaru, który został przypisany Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. (rozporządzenie  Ministra  Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym) decyzję o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 

Definicja nowej  inwestycji jest rozumiana bardzo szeroko i może to być:

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa,

Zwiększenie zdolności produkcyjnej,

Dywersyfikacja produkcji przez wprowadzenie nowych produktów,

Zmiana procesu produkcyjnego.

Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa  (wprowadzone nowelizacją Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 24 czerwca 2020 r.)

Przedsiębiorcy realizujący nowy projekt inwestycyjny mogą skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym PIT lub CIT.

Wysokość pomocy publicznej na terenie Hajnówki wynosi:
50%  dla dużego przedsiębiorcy
60% dla średniego przedsiębiorcy
70% dla małego przedsiębiorcy i mikroprzedsiębiorcy
poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Taka zachęta inwestycyjna może stanowić czynnik decyzyjny przy wyborze lokalizacji  i sprzyjać rozwojowi firm w Hajnówce.

W związku z powyższym przygotowaliśmy krótki opis instrumentu wsparcia nowej inwestycji.
Zawiera on najważniejsze kwestie takie jak: wysokość pomocy publicznej , warunki uzyskania decyzji o wsparciu: kryteria ilościowe i jakościowe, okres korzystania ze zwolnienia oraz wskazanie kto wydaje decyzję o wsparciu inwestycji realizowanych  w Hajnówce wraz z danymi do kontaktu.

W załączeniu przesyłamy przygotowany tekst, który mogą Państwo wykorzystać na stronie internetowej w zakładkach dedykowanych przedsiębiorcom, czy inwestorom. Ponadto załączamy akty prawne dotyczące decyzji o wparciu oraz folder o Polskiej Strefie Inwestycji w wersji elektronicznej.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Strony w dziale: