Wniosek na brak dostępności, o zapewnienie dostępności oraz skarga na brak zapewnienia dostępności

Wniosek na brak dostępności, o zapewnienie dostępności oraz skarga na brak zapewnienia dostępności - nowe prawa ustawowe związane z dostępnością podmiotów publicznych wchodzą we wrześniu 2021 r.  Zgodnie z Rozdziałem 4 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, we wrześniu 2021 roku w życie wchodzą kolejne obowiązki oraz prawa związane z dostępnością.

 

Klient w zakresie dostępności urzędu może:

poinformować o braku dostępności

poinformować o tym fakcie może każdy za pośrednictwem odpowiedniego wniosku

złożyć wniosek o zapewnienie dostępności

Każda osoba będąca osobą ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawicielem ustawowym, od dnia 9 września 2021 r. będzie miała prawo złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej. Może to nastąpić po stwierdzeniu stanu faktycznego, wskazującego, że istnieją bariery w dostępności do urzędu i jego usług.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

dane kontaktowe wnioskodawcy; wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie  architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym; wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą; wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 
Termin realizacji

 

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności

W przypadku, gdy urząd nie zapewnił dostępności wnioskodawcy:

wnioskodawca ma prawo złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności przez dany podmiot publiczny.
Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

Wnioski oraz skargi należy złożyć do siedziby Urzędu Miasta Hajnówka:

- dostarczając go osobiście do sekretariatu Urzędu pok. 219

- wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

- wysyłając poczta elektroniczną do Koordynatora ds. dostępności na adres e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl lub na adres e-mail Urzędu Miasta: hajnowka@hajnowka.pl.

 

W sprawie pytań należy kontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności Urzędu Miasta Hajnówka:

Emilia Korolczuk

tel. (85) 682 20 16

e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Strony w dziale: