Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej

Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej przyznawane jest od 2009r. na mocy Uchwały Rady Miasta Hajnówka za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla wybitnie zdolnych uczniów hajnowskich szkół podstawowych.

Pelagia Poniecka urodziła się w Kaliszu. Była absolwentką Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Przedwojenne warunki zmusiły jej męża Kazimierza do szukania pracy w Hajnówce. Do Hajnówki przybyli w 1934 roku. Podjęła pracę w Hajnówce 1 października 1939 r. jako nauczycielka matematyki. W czasie II wojny światowej była organizatorką tajnego nauczania, które realizowała w swoim prywatnym domu od 1 września 1941 r. do 15 czerwca 1944 r. Prowadziła nauczanie grupowe – po kilka osób. Uczyła języka polskiego, historii, matematyki, fizyki, chemii i łaciny. 15 czerwca 1944 r. została wraz mężem aresztowana. W Hajnówce, pod opieką przyjaciół, zostały dzieci - Jędruś lat 9, Edzio lat 7 oraz 4 miesięczna Marylka. Swoje "Wspomnienia z obozu" zapisała w rękopisie, którego kopia jest w posiadaniu kolekcji regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego.

Stypendyści

REGULAMIN przyznawania stypendium:

Stypendium może być przyznane uczniowi, który wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. za wyniki w nauce, gdy:

  1. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen:

   • w klasie VII-VIII szkoły podstawowej – minimum 5,50

   • w klasie IV-VI szkoły podstawowej – minimum 5,70

  2. uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim, który w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen minimum 5,20

 2. za osiągnięcia sportowe, gdy zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim

 3. za osiągnięcia artystyczne, gdy:

  1. zajął I-III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie bądź przeglądzie o zasięgu co najmniej wojewódzkim

  2. posiada znaczny dorobek artystyczny potwierdzony na przykład publikacją.

Wysokość stypendium wynosi 100 zł (netto) miesięcznie i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy.

Wnioski mogą składać dyrektorzy szkół oraz stowarzyszenia, kluby, instytucje, organizacje sportowe i kulturalne, itp.

Do wniosku (wzór w załączeniu) należy dołączyć:

 • kserokopię świadectwa ucznia za ostatni rok nauki,

 • inne dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej określonych kryteriów,

 • klauzulę informacyjną podpisaną przez rodzica ucznia (w załączeniu).

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka do dnia 30 czerwca każdego roku.

OBOWIĄZUJĄCE UCHWAŁY:

https://bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-43-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015r/#uchwala-nr-vi-slash-43-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015r w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej

https://bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxix-ukosnik-282-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-maja-2018r w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej

https://bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvii-ukosnik-253-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2018r w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej

Strony w dziale: