Terminy i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024r.

UWAGA

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku NIE ULEGAJĄ ZMIANIE, w związku z czym zawiadomienia NIE BĘDĄ WYSYŁANE.

 

STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  • 28,00 zł od mieszkańca za miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 23,00 zł od mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym za miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady, stanowiące odpady komunalne, kompostowane w kompostowniku przydomowym.

OBECNIE WSZYSCY MIESZKAŃCY MAJĄ OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Jeżeli firma odbierająca odpady stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, zawiadamia o tym gminę, która nalicza podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 56,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

NUMER KONTA

Opłatę za wywóz odpadów należy wnosić bez wezwania (nie będą wystawiane faktury) w kasie Urzędu Miasta Hajnówka, przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub rachunek bankowy Urzędu Miasta Hajnówka:

PKO BP Hajnówka 28 1020 1332 0000 1302 1206 7411

TERMINY PŁATNOŚCI

  • I kwartał - do 10 kwietnia
  • II kwartał - do 10 lipca
  • III kwartał - do 10 października
  • IV kwartał - do 15 grudnia

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZMIANY ILOŚCI OSÓB

Przypominamy właścicielom nieruchomości, że wszystkie zmiany związane z ilością osób zamieszkujących np. (zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.), należy zgłaszać w formie deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, do Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, II piętro, pokój 203

DEKLARACJE – INFORMACJE

Urząd Miasta Hajnówka, ul. Zina 1, pokój 203 (2 piętro)

tel: 85-682-64-53

 


Podstawa prawna

UCHWAŁA Nr XXXIX/305/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat

Strony w dziale: