Terminy i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022r.

UWAGA

WAŻNE ZMIANY od 1 stycznia 2022r.

 

STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  • 24,00 zł od mieszkańca za miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 22,00 zł od mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym za miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady, stanowiące odpady komunalne, kompostowane w kompostowniku przydomowym.

OBECNIE WSZYSCY MIESZKAŃCY MAJĄ OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Jeżeli firma odbierająca odpady stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, zawiadamia o tym gminę, która nalicza podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 52,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

NUMER KONTA

Opłatę za wywóz odpadów należy wnosić bez wezwania (nie będą wystawiane faktury) w kasie Urzędu Miasta Hajnówka, przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub rachunek bankowy Urzędu Miasta Hajnówka:

PKO BP Hajnówka 28 1020 1332 0000 1302 1206 7411

TERMINY PŁATNOŚCI

  • I kwartał - do 10 kwietnia
  • II kwartał - do 10 lipca
  • III kwartał - do 10 października
  • IV kwartał - do 15 grudnia

DEKLARACJA

Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miasta Hajnówka, II piętro, pokój 203 oraz stronie internetowej www.hajnowka.pl  w zakładce ekohajnówka/odpady i BIP.

LINK do  deklaracji

Deklaracje, uwzględniające kompostowanie bioodpadów we własnym przydomowym kompostowniku, można składać elektronicznie na platformie ePUAP (panel: sprawy ogólne / pismo ogólne), korespondencyjnie w formie papierowej lub osobiście w Urzędzie Miasta Hajnówka.

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZMIANY ILOŚCI OSÓB

Przypominamy właścicielom nieruchomości, że wszystkie zmiany związane z ilością osób zamieszkujących np. (zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.), należy zgłaszać w formie deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, do Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, II piętro, pokój 203
 

DEKLARACJE – INFORMACJE

Urząd Miasta Hajnówka, ul. Zina 1, pokój 203 (2 piętro)

tel: 85-682-64-53

 


Podstawa prawna

Uchwała nr XXX/233/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj Podl. z 2021, poz. 4181).

Strony w dziale: