"Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja"

Program Rozwój Lokalny

Cel projektu:

Celem projektu jest pobudzenie rozwoju gospodarczego, podniesienie poziomu życia
mieszkańców miasta oraz poprawa dialogu samorządu miejskiego z mieszkańcami, w większym stopniu odpowiadając na ich potrzeby. Realizację ww. celu określają cztery kierunki rozwoju:

  • Nowy Ład Przestrzenny – Nowe Centrum Hajnówki;
  • Zrób biznes w Hajnówce – dywersyfikacja działalności gospodarczej w oparciu o zasoby i produkty lokalne;
  • Środowisko i klimat nie tylko w Puszczy Białowieskiej;
  • Integracja i tożsamość dla silnej społeczności.

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie zachęt stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy oparty na głównych potencjałach miasta: przyrodniczych, związanych z bezpośrednim sąsiedztwem Puszczy Białowieskiej jako obiektu UNESCO oraz związanych z dziedzictwem kulturowym, produktami lokalnymi i miejscową autentycznością. Spodziewana jest aktywizacja mieszkańców, liderów organizacji społecznych i przedsiębiorców w procesie wdrażania Nowej Ścieżki Rozwoju, stworzenie nowych miejsc pracy, nowej oferty dydaktycznej dla uczniów szkół średnich i podstawowych, nowych funkcji nabiorą przestrzenie publiczne oraz miejsca odpoczynku i rekreacji. Kolejnym efektem realizacji projektu będzie usprawnienie pracy Urzędu Miasta poprzez stworzenie podstaw pod systemowe i zintegrowane zarządzanie miastem, wzmocnienie nadzoru finansowego nad wydatkowaniem środków budżetowych, lepszy przepływ informacji oraz zmianę organizacji Urzędu.

Link do strony projektowej:

www.hajnowkaodnowa.pl

Termin realizacji projektu:

od 09.07.2021 r. do 30.04.2024 r.

Wartość projektu:

15 316 008,63 PLN

Projekt pn. „Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja” jest realizowany w ramach umowy nr 25/2021/RL z dnia 21.12.2021 r. i finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 (MF EOG).

 

„Hajnówka ReNEWed – Green Transformation”

 

The aim of the project is to stimulate economic development, raise the standard of living of the city's inhabitants and improve the dialogue between the city government and its inhabitants, responding to their needs to a greater extent. Implementation of the above-mentioned goal is defined by four directions of development:

  • New Spatial Order - New Center of Hajnówka;
  • Make a business in Hajnówka - diversification of business activities based on local resources and products;
  • Environment and climate not only in the Białowieża Primeval Forest;
  • Integration and identity for a strong community.

The result of the project will be the creation of incentives stimulating the socio-economic development based on the main potentials of the city: natural, related to the immediate vicinity of the Białowieża Forest as a UNESCO site and related to cultural heritage, local products and local authenticity. It is expected that the inhabitants, leaders of social organizations and entrepreneurs will be activated in the process of implementing the New Development Path, creating new jobs, a new educational offer for secondary and elementary school students, public spaces and places of rest and recreation will take on new functions. Another effect of the project will be the improvement of the work of the City Hall by creating the foundations for systemic and integrated city management, strengthening financial supervision over the spending of budget funds, better information flow and changing the organization of the Office.

Project implementation time: from 09/07/2021 to 30/04/2024

Project value: PLN 15,316,008.63

The project entitled „Hajnówka ReNEWed – Green Transformation” is carried out under contract no. 25/2021 / RL of December 21, 2021 and financed by the European Economic Area Financial Mechanism 2014 - 2021 (EEA FM).

 

Więcej informacji o Programie Rozwój Lokalny:

         czarnobiały znak graficzny figór geometrycznych z napisem Iceland Lichtenstein Norway grants​         Na białym tle dwa zielone rozchylone liście dębu symbolizujące energię płynącą z natury. Nad nimi zielony symbol kwiatu nawiązujący do zdobień architektonicznych podlasia. Po obrazem zielony napis: Witalna Hajnówka Duchowa Witalność   Z lewej strony czarna grafika orła w koronie. Z prawej strony granatowy napis Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Strony w dziale: