Obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki nieczystościami płynnymi

UWAGA MIESZKAŃCY DOMÓW JEDNORODZINNYCH

KONTROLA WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Mieszkańcu, jeżeli nieruchomość nie jest przyłączona do miejskiej kanalizacji sanitarnej musisz posiadać zbiornik bezodpływowy oraz umowę z forma świadczącą usługi opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych. Należy przechowywać dowody opłat za te usługi.

Umowa i dowody opłaconych faktur niezbędne są do okazania w trakcie kontroli.

OBOWIĄZEK POSIADANIA UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ORAZ POTWIERDZEŃ WYWOZU

Zgodnie z art. 5a i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka, przyjętym Uchwałą Nr XXI/158/2020 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 października 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r., poz. 4562), właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

  1. przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych);

  2. udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

  • gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub

  • gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2

  1. - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

  2. zgłaszania zbiorników bezodpływowych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Hajnówka.

Wobec powyższego właściciele nieruchomości zobowiązani są do indywidualnego zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem uprawnionym, posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych.

Jednoczenie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065), zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. Właściciele nieruchomości powinni na bieżąco sprawdzać wypełnienie i szczelność zbiorników. Niedopuszczalne jest korzystanie ze zbiorników na ścieki zbudowanych z kręgów betonowych bez dna lub nieszczelnych zbiorników innego rodzaju. W tym przypadku może wystąpić konieczność montażu nowego, szczelnego zbiornika.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

W związku z powyższym Urząd Miasta Hajnówka rozpoczyna kontrolę posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami za wykonaną usługę. Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego na nieruchomości można dokonać na załączonym zgłoszeniu bądź osobiście w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój 202 w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.

Strony w dziale: