Budżet Obywatelski 2022

Drodzy Mieszkańcy, ruszamy z kolejną edycją budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w którym mieszkańcy gminy decydują o tym, w jaki sposób wydać część środków z jej budżetu.

W tej edycji na pomysły mieszkańców przeznaczonych zostało 150 000 złotych. Przedsięwzięcia zaproponowane i wybrane przez mieszkańców poznamy do połowy października br.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2022:

 • od 1 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. - zgłaszanie projektów
 • do 31 sierpnia 2021 r. - weryfikacja projektów i ogłoszenie wstępnej listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie
 • do 7 września 2021 r. - składanie odwołań od negatywnej oceny projektu i zweryfikowanych kosztów realizacji projektów przez Burmistrza
 • od 20 września 2021 r. do 1 października 2021 r. - głosowanie mieszkańców na projekty
 • do 15 października 2021 r. - ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

 

Zasady zgłaszania projektów

W celu zgłoszenia pomysłu na zadania do ujęcia w budżecie miasta Hajnówka na 2022 rok należy wypełnić formularz (do pobrania w zakładce "Dokumenty"), zebrać podpisy poparcia przynajmniej 15 mieszkańców i złożyć projekt w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka w terminie od 1 do 30 lipca 2021 r. Mieszkaniec może zgłosić tylko jeden projekt. W przypadku, gdy Projektodawcą jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego, zgodnie z poniżej załączonym wzorem.

Szacunkowy koszt realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 25 000,00 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok mogą być zgłaszane projekty należące do zadań własnych miasta Hajnówka, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
W przypadku projektów, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Gmina Miejska Hajnówka może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego muszą być ogólnodostępne i umożliwiać mieszkańcom korzystanie z efektu ich realizacji nieodpłatnie. W przypadku projektów skierowanych do ograniczonej liczby odbiorców projekt musi wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

 1. zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 2. naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
 3. są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami gminy;
 4. po realizacji generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości zgłoszonego projektu;
 5. nie spełniają kryterium celowości i gospodarności;
 6. nie uwzględniają uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 7. po realizacji służyłyby wyłącznie instytucjom i jednostkom organizacyjnym miasta.
Zgłoszone projekty

Wstępna lista zgłoszonych projektów zostanie opublikowana na do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zasady głosowania

Wyboru projektów, które będą rekomendowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, dokonują w głosowaniu powszechnym mieszkańcy.

Głosowanie polega na osobistym wypełnieniu wyłącznie jednej karty do głosowania w formie papierowej i wrzuceniu jej do urny, znajdującej się w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. A. Zina 1.

Na karcie do głosowania dokonuje się wyboru od 1 do 3 projektów.
W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu.

Kartę do głosowania uznaje się za nieważną, w przypadku gdy:

 1. nie wypełnione zostały dane głosującego;
 2. karta nie została podpisana;
 3. głos został oddany więcej niż jeden raz.

Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów zakwalifikowanych do głosowania i sporządzeniu listy rankingowej.
W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów o kolejności na liście decyduje losowanie.

Do realizacji wybrane zostaną projekty według kolejności na liście rankingowej z uwzględnieniem maksymalnej kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
W przypadku wyboru projektów, dla których realizacja przynajmniej jednego projektu skutkowałaby niewykonalnością innego projektu, projekt, który otrzymał mniejszą liczbę głosów, jest pomijany.

Wyniki głosowania

Lista wybranych projektów zostanie opublikowana do 15 października 2021 r.

Dokumenty
 

 

Strony w dziale: