Budżet Obywatelski 2023

Drodzy Mieszkańcy, ruszamy z kolejną edycją budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w którym mieszkańcy gminy decydują o tym, w jaki sposób wydać część środków z jej budżetu.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2023:

 1. zgłaszanie projektów – od 20 czerwca 2022 r. do 22 lipca 2022 r.

 2. weryfikacja projektów i ogłoszenie wstępnej listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie – do 26 sierpnia 2022 r.

 3. głosowanie mieszkańców na projekty – od 12 września 2022 r. do 23 września 2022 r.

 4. ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania – do 7 października 2022 r.

Zasady zgłaszania projektów

W celu zgłoszenia pomysłu na zadania do ujęcia w budżecie miasta Hajnówka na 2023 rok należy wypełnić FORMULARZ (do pobrania poniżej w zakładce "Dokumenty"), zebrać podpisy poparcia przynajmniej 15 mieszkańców i złożyć projekt w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka w terminie od 20 czerwca do 22 lipca 2022 r. Mieszkaniec może zgłosić tylko jeden projekt. W przypadku, gdy Projektodawcą jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego, zgodnie z poniżej zamieszczonym wzorem.

Szacunkowy koszt realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok mogą być zgłaszane projekty należące do zadań własnych miasta Hajnówka, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
W przypadku projektów, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Gmina Miejska Hajnówka może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego muszą być ogólnodostępne i umożliwiać mieszkańcom korzystanie z efektu ich realizacji nieodpłatnie oraz powinny - o ile jest to możliwe - uwzględniać uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W przypadku projektów skierowanych do ograniczonej liczby odbiorców projekt musi wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

 1. zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 2. naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
 3. są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami gminy;
 4. po realizacji generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości zgłoszonego projektu;
 5. nie spełniają kryterium celowości i gospodarności;
 6. po realizacji służyłyby wyłącznie instytucjom i jednostkom organizacyjnym miasta
Zgłoszone projekty

Budżet Obywatelski 2023 – zakończyła się weryfikacja projektów

Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2023. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował 8 projektów, z których wszystkie przeszły weryfikację pozytywnie.

Głosowanie mieszkańców na projekty będzie miało miejsce od 12 września 2022 r. do 23 września 2022 r.

Lista projektów złożonych do budżetu obywatelskiego na 2023 rok dopuszczonych do głosowania (weryfikacja pozytywna)

Lista projektów złożonych do budżetu obywatelskiego na 2023 rok
L.P. Nazwa projektu
1. Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1
2. „Hajnówka dla młodych 2”
3. Łączy nas taniec
4. Odmładzamy Hajnówkę – foto, didżej, streetart
5. Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne
6. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - „Odłóż telefon! Przejdź bezpiecznie!”
7. Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne
8. „Wakacyjne Granie” – Koncertowa Hajnówka
Zasady głosowania

Wyboru projektów, które będą rekomendowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, dokonują w głosowaniu powszechnym mieszkańcy.

Głosowanie polega na osobistym wypełnieniu wyłącznie jednej karty do głosowania w formie papierowej i wrzuceniu jej do urny, znajdującej się w Urzędzie Miasta Hajnówka przy ul. A. Zina 1.
Na karcie do głosowania dokonuje się wyboru od 1 do 3 projektów.
W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu.

Kartę do głosowania uznaje się za nieważną, w przypadku gdy:

 1. nie wypełnione zostały dane głosującego;
 2. karta nie została podpisana;
 3. karta została wypełniona przez osobę niebędącą mieszkańcem miasta Hajnówka;
 4. nie wybrano żadnego projektu lub wybrano więcej niż trzy;
 5. głosujący wypełnił więcej niż jedną kartę.

Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów zakwalifikowanych do głosowania i sporządzeniu listy rankingowej według ilości otrzymanych głosów.
W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów o kolejności na liście decyduje losowanie.
Do realizacji wybrane zostaną projekty według kolejności na liście rankingowej z uwzględnieniem maksymalnej kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
W przypadku wyboru projektów, dla których realizacja przynajmniej jednego projektu skutkowałaby niewykonalnością innego projektu, projekt, który otrzymał mniejszą liczbę głosów, jest pomijany.

Wyniki głosowania

W ramach przeprowadzonych konsultacji wpłynęło 1641 kart do głosowania, z czego 1556 to karty ważne, a 85 zostało uznane za nieważne. O nieważności karty decydowało m.in. niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie karty do głosowania, złożenie więcej niż jednej karty do głosowania, głosowanie przez osoby niebędące mieszkańcami Hajnówki, brak zgody rodzica/opiekuna prawnego na głosowanie osoby małoletniej. Liczba oddanych głosów na poszczególne projekty przedstawia się następująco:

Lp.

Tytuł projektu

Liczba głosów

1.

Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne

709

2.

Wakacyjne Granie” – Koncertowa Hajnówka

664

3.

Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne

639

4.

Hajnówka dla młodych 2”

581

5.

Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1

384

6.

Łączy nas taniec

361

7.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - „Odłóż telefon! Przejdź bezpiecznie!”

214

8.

Odmładzamy Hajnówkę – foto, didżej, streetart

190

 

Na podstawie § 16 ust. 1 Uchwały XXXV/275/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2369) do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok wybrane zostały 3 projekty:

 

Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne

Wakacyjne Granie” – Koncertowa Hajnówka

Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne

Dokumenty

UCHWAŁA Nr XXXV/275/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 11 maja 2022r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2023 rok 

ZARZĄDZENIE Nr 107/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Hajnówce na 2023 rok

 

 Opisy projektów biorących udział w głosowaniu

1. Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1

Lokalizacja

17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 54, działka nr 1507/1, 1507/5.

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej siłowni plenerowej, składającej się z 9 urządzeń treningowych dla dzieci i młodzieży o różnym stopniu trudności oraz instalację tablicy informacyjnej.

Odbiorcy projektu

Dzieci i młodzież ucząca się w Szkole Podstawowej Nr 1, mieszkańcy okolicznych osiedli, dzieci trenujące piłkę nożną na „Orliku” przy szkole podstawowej (dotyczy dzieci i młodzieży z terenu całej Hajnówki).

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Godziny otwarcia: 7:00 – 21:00, zasadą korzystania z siłowni będzie dostosowanie się do regulaminu siłowni zewnętrznej.

Uzasadnienie projektu

Siłownia dzieciom i młodzieży rozwinąć sprawność fizyczną i wpłynie korzystnie na ich zdrowie. W obecnym czasie dużo dzieci zmaga się z otyłością, a siłownia na terenie szkolnym zachęci je do ruchu w trakcie przerw i po lekcjach.

Szacunkowy koszt: 19 500,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku): 1 000,00 zł

2. "Hajnówka dla młodych 2"

Lokalizacja

Amfiteatr miejski

Opis projektu

Projekt „Hajnówka dla młodych 2” jest kolejną edycją projektu z roku 2021r. „Hajnówka dla młodych”.
Tegoroczny projekt zakłada organizację koncertu plenerowego z muzyką taneczno-klubową. Koncert będzie dobrą okazją do integracji mieszkańców Hajnówki. Wydarzenie będzie ściągało do miasta młodzież z pobliskich miejscowości oraz turystów w tym czasie odwiedzających miasto.
Podczas koncertu zostanie wydzielona strefa gastronomiczna, gdzie lokalne firmy będą mogły zyskać dodatkowy zarobek.
Koncert będzie podzielony na dwa bloki, najpierw imprezę rozkręci DJ, a punktem kulminacyjnym koncertu będzie występ gwiazdy wieczoru.

Odbiorcy projektu

Projekt „Hajnówka dla młodych 2” skierowany jest przede wszystkim do hajnowskiej młodzieży, ale także osoby w innym wieku i z innych miejscowości będą mile widziane.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Wydarzenie planowane jest na środek wakacji, dokładny termin uzależniony jest od wolnych terminów zaproszonych artystów. Wstęp na koncert będzie bezpłatny dla każdego chętnego.

Uzasadnienie projektu

Projekt „Hajnówka dla młodych 2” ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie gromadzić młodych ludzi. Organizacja koncertu, będzie odpowiedzią na potrzeby młodych mieszkańców Hajnówki, poczują się oni w ten sposób zauważeni.
Koncert jest też promocją regionu, ponieważ artyści na swoich mediach społecznościowych, będą publikowali informacje o koncercie w naszym mieście.
Hajnówka dla młodych 2 – dobra zabawa, integracja, koleżeństwo, wspólne spędzenie czasu. Wiele miast wpisuje na stałe w swój kalendarz tego typu imprezy, które w kulturalny sposób zrzeszają młodzież.

Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku): 0,00 zł

3. Łączy nas taniec

Lokalizacja

Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka

Opis projektu

Projekt „Łączy nas taniec” jest skierowany do wszystkich mieszkańców miasta Hajnówka i okolic. Projekt zakłada cykl otwartych warsztatów tanecznych o różnej tematyce. Zaplanowane są warsztaty jazzu, baletu, akrobatyki, hiphopu, mażoretek. Projekt ma na celu integrację mieszkańców Hajnówki i jest on ciekawym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Wszystkie warsztaty poprowadzą doświadczeni instruktorzy z różnych stron Polski. Każdy uczestnik dostanie pamiątkowy dyplom za udział w warsztatach. Wykonana praca z każdych warsztatów zostanie udokumentowana i filmy oraz zdjęcia zostaną opublikowane w Internecie. Zaproponowane warsztaty są różnorodne, dzięki temu każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy będą podzieleni na grupy, aby zwiększyć im komfort pracy podczas warsztatów.
Integracja, radość, uśmiech, pozytywna energia, nowe doświadczenia, satysfakcjonująca praca to właśnie te słowa opisują projekt „Łączy nas taniec”.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są dzieci, młodzież i dorośli z miasta. Warsztaty będą podzielone na bloki, tak aby każdy mógł z nich skorzystać.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Na każde warsztaty będzie przygotowany plakat informujący o wydarzeniu.
Na zajęcia będą obowiązywać zapisy.
Warsztaty będą prowadzone w weekendy, aby każdy miał szansę skorzystać.
Uczestnicy będą podzieleni na grupy dla zwiększenia komfortu nauki.

Uzasadnienie projektu

Projekt jest doskonałą okazją do integracji mieszkańców. Jest ciekawą i innowacyjną formą spędzania wolnego czasu. Taniec łączy pokolenia. Taniec poprawia krążenie krwi i oddziałuje na zwiększenie możliwości ruchowych ciała.
Jak widać zajęcia taneczne cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkańców naszego miasta. Możemy zauważyć, że w zajęciach tanecznych biorą udział maluchy już od 3 roku życia, po osoby przebywające na emeryturze. Przez czas pandemii, ludzie siedzieli w domach i teraz coraz chętniej biorą udział w różnych wydarzeniach. Po długim bezruchu ich mięśnie są zastygnięte i potrzebują więcej aktywności, co oferuje ten projekt.
Projekt „Łączy nas taniec” jest również okazją do pokazania czym jest taniec dla osób, które nie miały z nim wcześniej do czynienia. Po jednorazowych zajęciach uczestnicy będą mogli sprawdzić czy zajęcia taneczne są dla nich.

Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku): 0,00 zł

4. Odmładzamy Hajnówkę – foto, didżej, streetart

Lokalizacja

Spotkania warsztatowe odbywać będą się w jednym z ośrodków kultury lub innym miejscu spotkań oferującym odpowiednią przestrzeń do pracy. Wystawa fotograficzna pokazana będzie w jednym z ośrodków kultury. Impreza taneczna odbędzie się na terenie skateparku. Malowanie streetartowych obrazów odbędzie się na garażach na ulicy Lipowej – boisko koło przedszkola.

Opis projektu

Projekt Odmładzamy Hajnówkę składać się będzie z trzech modułów – warsztaty didżejskie, fotograficzne i streetart oraz towarzyszących im imprez – potańcówka, wernisaż i piknik.

Warsztaty didżejskie.
Grupa warsztatowa pod okiem doświadczonego DJ i VJ pozna profesjonalny sprzęt, techniki oraz zasady miksowania, doboru repertuaru na imprezy oraz miksowania video pod imprezową muzykę. Finałowym efektem warsztatów będzie potańcówka zorganizowana i poprowadzona przez uczestników warsztatów.

Warsztaty fotograficzne.
Grupa warsztatowa pod okiem doświadczonego fotografa pozna profesjonalny sprzęt i zasady tworzenia jakościowych fotografii. Uczestnicy wykonają wiele praktycznych ćwiczeń w różnych tematach fotograficznych. Uczestnicy spotkają się z zawodowymi fotografami poznając tajniki różnych dziedzin fotografii tj. fotografia przyrodnicza, fotografia krajobrazu, fotografia makro, fotografia reporterska., fotografia studyjna. Uczestnicy dostaną zadania fotograficzne do samodzielnego wykonania oraz sprzęt do tego potrzebny. Ze zdjęć powstałych w ramach warsztatów powstanie wystawa fotograficzna oraz zorganizowany przez uczestników będzie wernisaż.

Warsztaty streetart.
Grupa warsztatowa pod okiem doświadczonego artysty streetart zagłębi się w tajniki sztuki ulicy poznając różne techniki tworzenia ulicznych obrazów i instalacji. Podczas warsztatów uczestnicy pracować będą nad projektem, który dotykać będzie ważnych społecznie i lokalnie spraw. Malowanie ściany będzie połączone z piknikiem.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany przede wszystkim do młodzieży, ale nie wyklucza udziału starszych osób zainteresowanym tematem.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Liczba miejsc na poszczególnych warsztatach będzie ograniczona do 10-15 osób. Udział w warsztatach będzie bezpłatny, a o miejscu w grupie warsztatowej będzie decydować rekrutacja – kolejność zgłoszeń oraz wykonanie prostego zadania rekrutacyjnego. Rekrutacja uruchomiona będzie na minimum tydzień przed rozpoczęciem warsztatów. Informacja o planowanych warsztatach i rekrutacji pojawi się w mediach społecznościowych i na stronie miasta.
Do udziału w imprezach towarzyszących warsztatom tj. potańcówka, wernisaż wystawowy, piknik streetart zapraszamy wszystkich mieszkańców Hajnówki bez względu na wiek.

Uzasadnienie projektu

W Hajnówce brak jest takiej oferty zajęć dla dorastającej młodzieży (jak również dla starszych osób). Dzięki warsztatom młodzi ludzie będą mieli okazję nauczyć się czegoś nowego i wartościowego, zintegrować się w swoim (i nie swoim) środowisku oraz rozwinąć swoje zainteresowania i praktyczne umiejętności twórcze i organizacyjne. Istotnym elementem projektu jest też to, że uczestnicy w swoje ręce wezmą część odpowiedzialności za zorganizowanie wydarzeń towarzyszących warsztatom, dzięki czemu poczują sprawczość.

Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku): 0,00 zł

5. Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne

Lokalizacja

Działka przy ul. Dolnej, nr geodezyjny 93/2, obręb Dolne 2 o pow. 0,4256 ha.

Opis projektu

Projekt dotyczy utworzenia placu zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne, gdzie w ramach budżetu obywatelskiego 2023, planowane jest usytuowanie elementów placu zabaw tj. zestawu zabawowego z minimum jedną wieża i zjeżdżalnią i huśtawki. W ramach budżetu obywatelskiego na 2023, w ramach odrębnego projektu, planowane jest również pozyskanie środków na urządzenie na tej samej działce siłowni zewnętrznej

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy miasta Hajnówka, a przede wszystkim osiedla Dolne i pobliskiego osiedla Paszki. Szeroka gama urządzeń zachęci do aktywnego spędzania czasu. Budowa placu zabaw dla dzieci jest uzasadniona z uwagi, iż w tej części miasta, na osiedlu, gdzie powstało dużo nowych ulic i gdzie mieszka dużo małżeństw z małymi dziećmi, nie ma takiego typu obiektu. Lokalizacja placu zabaw przy głównej ulicy, w pobliżu budynków mieszkalnych, daje gwarancję dobrego dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji przez mieszkańców.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Plac zabaw znajdować się będzie na ogólnodostępnej działce, której właścicielem jest miasto Hajnówka . Działka jest położona pomiędzy dwoma działkami mającymi prywatnych właścicieli i posiada ogrodzenie płotem z dwóch stron. Dojazd oraz dojście do działki znajduję się zarówno od strony ul. Dolnej jak i ulicy Pszenicznej. Lokalizacja placu zabaw na tej działce umożliwi wszystkim chętnym łatwy dostęp do korzystania z urządzeń.

Uzasadnienie projektu

Potrzeba realizacji projektu pt. „Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne” wynika z braku tego typu obiektu zarówno na tym osiedlu jak również w najbliższej okolicy. Poprzez realizację projektu zostaną rozwiązane problemy związane z brakiem dostępu mieszkańców do tego typu obiektów. Realizacja przedmiotowego projektu uatrakcyjni czas wolny dzieciom oraz przyczyni się do integrowania osiedlowej społeczności. Ponadto, dzięki inicjatywie powstanie infrastruktura publiczna, osiedlowa, która jest bardzo uboga w tej okolicy.

Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku): 1500,00 zł

6. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - „Odłóż telefon! Przejdź bezpiecznie!”

Lokalizacja

Planowane lokalizacje umieszczenia napisów:

 1. Przy ul. Warszawskiej do ronda Strażników Puszczy Białowieskiej (11 szt.), nr drogi P2330B – odcinek powiatowy, W691 – odcinek wojewódzki
 2. Ul. Nowowarszawska (5 szt.), nr drogi G108416B
 3. Ul. Białowieska (3 szt.), nr drogi G108317B
 4. Ul. Wrzosowa (1 szt.), nr drogi P2323B
 5. Ul. Armii Krajowej (2 szt.), nr drogi G108513B
 6. Ul. Piłsudskiego (14 szt.), nr drogi W691
 7. Ul. Zielona (2 szt.), nr drogi G108496B
 8. Ul. 3 Maja (25 szt.), nr drogi W689
 9. Ul. Boczna (1 szt.), nr drogi G108320B
 10. Ul. Lipowa (14 szt.), nr drogi P1648B
 11. Ul. Wróblewskiego (4 szt.), nr drogi G108491B
 12. Ul. Batorego (12 szt.), nr drogi P23239B
 13. Ul. Wierobieja (2 szt.), nr drogi G108485B
 14. Ul. Białostocka (4 szt.), nr drogi W685
 15. Ul. Bielska (5 szt.), nr drogi W689

Ostateczna lokalizacja umieszczenia napisów zostanie uzgodniona z Komendą Powiatową Policji i Zarządcami Dróg w późniejszym terminie.

Opis projektu

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez namalowanie przed przejściami dla pieszych haseł przypominających o zwróceniu szczególnej uwagi podczas przechodzenia przez przejście oraz oderwania wzroku od ekranu telefonu. Jest to szczególnie niezbędne przy szkołach, w centrum miasta i innych budynkach użyteczności publicznej.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta oraz wszystkich osób korzystających z przejść dla pieszych.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Całodobowo, bez ograniczeń.

Uzasadnienie projektu

W ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - „Odłóż telefon! Przejdź bezpiecznie!” przy przejściach dla pieszych pojawią się napisy apelujące o odłożenie na chwilę swojego telefonu, rozejrzenie się i sprawdzenie, czy bezpiecznie można przejść na drugą stronę ulicy.

Szacunkowy koszt: 6 000,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku): 3000,00 zł

7. Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne

Lokalizacja

Działka przy ul. Dolnej, nr geodezyjny 93/2, obręb Dolne 2 o pow. 0,4256 ha.

Opis projektu

Projekt dotyczy utworzenia siłowni zewnętrznej na osiedlu Dolne, przy ul. Dolnej, w ramach budżetu obywatelskiego 2023. W ramach projektu planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż następujących urządzeń siłowni zewnętrznej: prasa nożna na słupie, jeździec na słupie, biegacz, narciarz, rowerek na słupie, a także ławki, kosza i tablicy z regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznej. Planowany jest montaż urządzeń z zachowaniem istniejącego, trawiastego podłoża. W ramach budżetu obywatelskiego 2023, w ramach odrębnego projektu, planowane jest również pozyskanie środków na urządzenie na tej samej działce placu zabaw dla dzieci.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy miasta Hajnówka, a przede wszystkim osiedla Dolne i pobliskiego osiedla Paszki. Obiekt przeznaczony będzie dla wszystkich grup wiekowych. Szeroka gama urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania czasu. Projekt ma bowiem na celu aktywizację społeczeństwa w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, spędzanie wolnego czasu. Budowa siłowni zewnętrznej jest uzasadniona z uwagi, iż w tej części miasta, na osiedlu gdzie powstało dużo nowych ulic, nie ma takiego typu obiektów. Lokalizacja siłowni przy głównej ulicy, w pobliżu budynków mieszkalnych, daje gwarancję dobrego dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji przez mieszkańców.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Siłownia zewnętrzna znajdować się będzie na ogólnodostępnej działce, której właścicielem jest miasto Hajnówka. Działka jest położona pomiędzy dwoma działkami mającymi prywatnych właścicieli i posiada ogrodzenie płotem z dwóch stron. Dojazd oraz dojście do działki znajduje się zarówno od strony ul. Dolnej jak i ulicy Pszenicznej. Lokalizacja siłowni zewnętrznej na tej działce umożliwi wszystkim chętnym łatwy dostęp do korzystania z urządzeń.

Uzasadnienie projektu

Potrzeba realizacji projektu pt. „Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne” wynika z braku tego typu obiektu zarówno na tym osiedlu, jak również w najbliższej okolicy. Poprzez realizację projektu zostaną rozwiązane problemy z ograniczoną aktywnością fizyczną mieszkańców, ulegnie poprawie ich kondycja fizyczna. Urządzenia siłowni zewnętrznej służą do ćwiczenia całego ciała, dzięki czemu poprawiają funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego i trawiennego oraz poprawiają koordynację ruchową. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu gwarantuje lepsze dotlenienie organizmu, co sprzyja zdrowiu i lepszemu samopoczuciu. Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne będzie miejscem, gdzie wszyscy mieszkańcy (zarówno młodzież jak i dorośli) będą mogli miło spędzić czas wolny w gronie najbliższych i sąsiadów.

Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku): 1500,00 zł

8. „Wakacyjne Granie” – Koncertowa Hajnówka

Lokalizacja

Wydarzenie na terenie Amfiteatru Miejskiego w Hajnówce

Opis projektu

Projekt „Wakacyjne Granie” – Koncertowa Hajnówka dotyczy realizacji koncertu z muzyką rozrywkową skierowanego do Hajnowskiej społeczności. Poprzez promocję w formie plakatów, postów i wydarzeń w mediach społecznościowych zachęci do udziału i integracji również mieszkańców sąsiadujących miejscowości oraz turystów odwiedzających nasze tereny, tym samym promując miasto Hajnówka.
Koncert będzie okazją do wspaniałej zabawy, integracji, reklamy miasta Hajnówka. Realizacja projektu to również możliwość do występu zespołów Hajnowskiego Domu Kultury, które będą zachęcać swoimi umiejętnościami uczestników wydarzenia do uczestnictwa w zajęciach.

Odbiorcy projektu

Wydarzenie adresowane jest do wszystkich mieszkańców Hajnówki niezależnie od wieku. Przy muzyce bawić się mogą młodsi jaki i starsi Hajnowianie integrując się z mieszkańcami okolicznych miejscowości oraz z przyjezdnymi turystami.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Koncert „Wakacyjne Granie” planowany jest w okresie wakacyjnym. Dokładna data koncertu zależna jest od terminarza zaproszonych artystów, a wydarzenie będzie darmowe dla każdego zainteresowanego.

Uzasadnienie projektu

Realizacja Projektu „Wakacyjne Granie” – Koncertowa Hajnówka to wydarzenie integrujące społeczeństwo Hajnówki z mieszkańcami okolicznych miejscowości. Impreza ta ma na celu wspólną zabawę bez podziału na grupy wiekowe, czy też społeczne, bo to muzyka łączy ludzi. Wydarzenie zaspokoi chęć zabawy ludności Hajnówki oraz potrzebę uczestniczenia w kulturalnym życiu miasta, przy dobrej muzyce w naszym Hajnowskim Amfiteatrze.

Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku): 00,00 zł

 

Strony w dziale: