Nie pal śmieci!

Rozpoczyna się sezon grzewczy. Niestety, w domowych piecach i kotłach spalane są śmieci i odpady zawierające substancje szkodliwe. Charakterystyczny ciemny dym o drażniącym zapachu może świadczyć, że do pieca trafiają: plastik, folie, gumy, stare meble, stare obuwie i odzież.

Sytuację pogarsza fakt, że wszystkie te zanieczyszczenia są emitowane z tak zwanych źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów gospodarstw domowych lub ze spalania śmieci w ogniskach. W sytuacji takiej uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym. Stan ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające czynniki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (głównie niską temperaturę i dużą wilgotność powietrza).
W procesie spalania ważną rolę odgrywa temperatura, gdy jest niewłaściwa, tzn. zbyt niska – w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia. Temperatura otrzymywana w domowych piecach (czy ogniskach) wynosi od 200 do 500 stopni C i powoduje emisję do atmosfery substancji takich jak.:

  1. Pyły - odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka i zwierząt zanieczyszczenia roślin metalami ciężkimi (zwłaszcza ołowiem i kadmem).
  2. Tlenek węgla (CO) - jest trujący dla ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie, oddziałuje także na centralny układ nerwowy.
  3. Tlenki azotu (NOx) - są przyczyną podrażnienia i uszkodzenia płuc, a odkładając się w glebie w postaci azotanów, szkodliwie podwyższają ich zawartość w roślinach.
  4. Dwutlenek siarki (SO2) - u ludzi i zwierząt powoduje trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, czego efektem jest zamieranie blaszek liściowych. Jest przyczyną powstawania siarczanów i kwasu siarkowego, co powoduje suche i mokre opady kwaśnych deszczy.
  5. Chlorowodór - tworzy z parą wodną kwas solny (spalając 1 kilogram odpadów z polichlorku winylu PVC - butelki plastikowe, folie, skaj itp., wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru).
  6. Cyjanowodór - tworzy z wodą kwas pruski (spalając 1 kilogram pianki poliuretanowej PU, która występuje np. w obuwiu, odzieży i meblach, wytwarza się 50 litrów cyjanowodoru).
  7. Dioksyny - jedna z najbardziej toksycznych substancji na świecie (10.000 razy bardziej toksyczne od cyjanku potasu) uszkadzają DNA i płód, obniżają zdolności immunologiczne organizmu, działają alergicznie.

 

Właściciele nieruchomości mogą pozbywać się odpadów przekazując je firmom świadczącym usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych, a natomiast odpady ulegające biodegradacji, mogą kompostować we własnym zakresie. Dopuszczalne jest palenie części roślinnych na własnej posesji, o ile nie narusza to zasad bezpieczeństwa.

Kolejnym problemem jest to, że związki chemiczne powstałe wskutek spalania odpadów z tworzyw sztucznych, mają bardzo negatywny wpływ na stan techniczny przewodów kominowych poprzez tworzenie się tak zwanej sadzy mokrej, która działa destrukcyjnie na ścianki przewodów kominowych. Sadza ta jest bardzo trudna do usunięcia, a zapalenie się jej w przewodzie kominowym jest groźne dla otoczenia i może spowodować pożar budynku.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Strony w dziale: