Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

Dodane przez e.rynkowska - pon., 03/10/2022 - 09:25

Kategoria

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” - komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Już niebawem rozpocznie się sezon grzewczy. Aby zapobiec niebezpiecznym i groźnym przypadkom zapalenia się sadzy w kominie czy zaczadzeń publikujemy komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządów i użytkowników budynków.

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” Jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.
Celem kampanii jest to, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami oraz eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Przewody kominowe dymne, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły dobrze pełnić swoją funkcję, muszą spełniać odpowiednie normy budowlane dotyczące:

 • ogniotrwałości, nośności, szczelności, i izolacyjności ogniowej biorąc pod uwagę także przewody kominowe wentylacyjne, które w przypadku pożaru lokalu posłużą do ujścia toksycznych produktów spalania o wysokiej temperaturze,
 • drożności,
 • prawidłowości przebiegu,
 • wielkości przekroju przewodów kominowych względem ich przeznaczenia,
 • grubości przegród,
 • kształtu i wymiarów,
 • stanu powierzchni przewodów kominowych,
 • odporności na destrukcyjne oddziaływanie produktów spalania w przypadku przewodów dymowych i spalinowych,
 • szczelności przewodów  kominowych pod kątem ich przeznaczenia,
 • wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych,
 • wlotów do przewodów kominowych i ich usytuowania w lokalach i domach,
 • wylotów przewodów kominowych ponad dachem łącznie z ich usytuowaniem względem ewentualnych nadbudówek i spadzistych połaci dachowych,
 • efektywnej wysokości,
 • prawidłowości ciągu,
 • usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (przewody dymowe co najmniej raz na 3 miesiące, przewody spalinowe – co najmniej raz na 6 miesięcy, przewody wentylacyjne – co najmniej raz na rok),
 • warunków eksploatacyjnych, w tym realizacji dopływu powietrza zewnętrznego do lokali/domów, w celu zapewnienia w nich wymaganej wymiany powietrza ze względów bytowych oraz w celu zachowania prawidłowego ciągu kominowego z otworów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej i ewentualnych palenisk urządzeń grzewczych pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, jeżeli znajdują się w lokalu/domu.

Ważnym elementem kampanii jest prowadzenie edukacji społecznej:

 • jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów,
 • jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Terminy obowiązkowego usuwania zanieczyszczeń:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co najmniej raz na 6 miesięcy;
 4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.


Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie utraty życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:

 • prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
 • brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Na czarnym plakacie znajdują się czerwone kontury domu oraz hasło przewodnie i loga patronów i organizatorów kamapnii

Strony w dziale: