Kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych

Dodane przez e.rynkowska - śr., 22/02/2023 - 09:45

Kategoria

Urząd Miasta Hajnówka informuje, że od 1 marca 2023 roku rozpoczną się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej PUK Sp. zo.o. i urzędu miasta będą sprawdzać czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. szkło, papier, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, leki, odpady medyczne, popiół i inne.

Główną przyczyną podjęcia powyższych działań jest zgłaszana przez firmę odbierającą odpady niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów w gospodarstwach domowych.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów, na koszu zostawiona zostanie informacja o złej segregacji odpadów a w przypadku rażących uchybień, odpady nie zostaną odebrane. W takiej sytuacji należy ponownie przesortować odpady i wystawić je w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu.

W przypadku, gdy podczas kolejnej kontroli stwierdzona zostanie niewłaściwa segregacja, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu nałożenia opłaty podwyższonej za brak segregacji. Opłata wynosi 56 zł za osobę za miesiąc.

Ponadto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 m. in. zbierania w sposób selektywny, powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie - podlega karze grzywny.

Strony w dziale: