Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023r.

Dodane przez e.rynkowska - pon., 20/12/2021 - 09:53

Burmistrz Miasta Hajnówka zawiadamia, że Rada Miasta Hajnówka w dniu 26 października 2022r. podjęła Uchwałę nr XXXIX/305/22 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat (Dz. Urz. Woj Podl. z 2022, poz. 4783).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązują od 1 stycznia 2023 roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty.

 

STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

28,00 zł od mieszkańca za miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

23,00 zł od mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym za miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady, stanowiące odpady komunalne, kompostowane w kompostowniku przydomowym.

 

PRZYPOMINA SIĘ, ŻE WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAPEWNIAJĄ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU PRZEZ ZBIERANIE W SPOSÓB SELEKTYWNY POWSTAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Jeżeli firma odbierająca odpady stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, zawiadamia o tym gminę, która nalicza podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 56,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Opłatę za wywóz odpadów należy wnosić bez wezwania (nie będą wystawiane faktury) w kasie Urzędu Miasta Hajnówka, przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub rachunek bankowy Urzędu Miasta Hajnówka:

PKO BP Hajnówka 28 1020 1332 0000 1302 1206 7411

TERMINY PŁATNOŚCI:

I kwartał - do 10 kwietnia

II kwartał - do 10 lipca

III kwartał - do 10 października

IV kwartał - do 15 grudnia

DEKLARACJA

Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miasta Hajnówka, II piętro, pokój 203 oraz stronie internetowej www.hajnowka.pl  w zakładce ekohajnówka/odpady i BIP.

Deklaracje, uwzględniające kompostowanie bioodpadów we własnym przydomowym kompostowniku, można składać elektronicznie na platformie ePUAP (panel: sprawy ogólne / pismo ogólne), korespondencyjnie w formie papierowej lub osobiście w Urzędzie Miasta Hajnówka.

WAŻNE!

Przypominamy właścicielom nieruchomości, że wszystkie zmiany związane z ilością osób zamieszkujących np. (zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.), należy zgłaszać w formie deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, do Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, II piętro, pokój 203

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022, poz. 2519) zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji opłaty, a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie będzie stanowiło podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Hajnówka wydaje decyzje określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

DEKLARACJE – INFORMACJE:

pokój 203

tel: 85-682-64-53

PLIKI DO POBRANIA:

Strony w dziale: