OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 19 kwietnia 2021 r w sprawie "Prac na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki - Hajnówka"

Dodane przez e.rynkowska - śr., 21/04/2021 - 11:10

Kategoria

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

Wojewoda Podlaski podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ul. Targowa 74, Warszawa, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Damiana Kniazia, wydał decyzję w dniu 15.04.2021 r. znak: AB-L7840.5.112.2019.WB, wygaszającą w części ostateczną decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 66/Z/2019 z dnia 30.12.2019 r., znak: AB-1.7840.5.112.2019.WB, która udzieliła, PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A., Targowa 74, Warszawa, pozwolenia na budowę mostu MK-11 w km 24,821 linii kolejowej nr 52 szlak Lewki — Nieznany Bór wraz z przebudową linii kolejowej nr 52 na odcinku od km 24,791 do km 24,851, w ramach inwestycji pn. "Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki - Hajnówka", dla której Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał decyzję w dniu 15.03.2017 r. znak: WOOŚ.4210.18.2016.DK o środowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie robót obejmujących:

  • budowę mostu kolejowego w km 24,821 linii kolejowej nr 52,
  • przebudowę linii kolejowej jednotorowej na odcinku od km 24,791 do km 24,851 linii kolejowej nr 52, obejmującej wymianę nawierzchni, korektę układów geometrycznych w profilu i w planie, odwodnienie powierzchniowe,
  • budowę urządzeń i kabli sterowania ruchem kolejowym na odcinku od km 24,791 do km 24,851 linii kolejowej nr 52,
  • budowę urządzeń i kabli telekomunikacyjnych na odcinku od krn 24,791 do km 24,851 linii kolejowej nr 52. na działkach:
 Powiat Gmina  Działka Nr obrębu Nazwa obrębu Rodzaj użytkowania gruntowego
hajnowski m. Hajnówka 2320/161 0003 Paszki Tk (teren kolejowy zamknięty)
hajnowski m. Hajnówka 2320/162 0003 Paszki Wp (teren kolejowy zamknięty)
hajnowski m. Hajnówka 2320/163 0003 Paszki Tk (teren kolejowy zamknięty)

w części dotyczącej:

  • przebudowy linii kolejowej jednotorowej na odcinku od km 24,791 do lun 24,851 linii kolejowej nr 52, obejmującej wymianę nawierzchni, korektę układów geometrycznych w profilu i w planie, odwodnienie powierzchniowe,
  • budowy urządzeń i kabli sterowania ruchem kolejowym na odcinku od km 24,791 do km 24,851 linii kolejowej nr 52,
  • budowy urządzeń i kabli telekomunikacyjnych na odcinku od km 24,791 do km 24,851 linii kolejowej nr 52. na działkach:
 Powiat Gmina  Działka Nr obrębu Nazwa obrębu Rodzaj użytkowania gruntowego
hajnowski m. Hajnówka 2320/161 0003 Paszki Tk (teren kolejowy zamknięty)
hajnowski m. Hajnówka 2320/162 0003 Paszki Wp (teren kolejowy zamknięty)
hajnowski m. Hajnówka 2320/163 0003 Paszki Tk (teren kolejowy zamknięty)

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, w Punkcie Obsługi Klienta, w godz. 9°°-12°°, w terminie od dnia 22.04.2021 r. do dnia 06.05.2021 r. Jednocześnie informuję, iż niniejsze obwieszczenie nie jest wezwaniem do osobistego stawiennictwa, lecz informacją o przysługującym społeczeństwu prawie do zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli z dniem 16 marca 2020 r. zmieniono zasady przyjmowania Klientów w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). Zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy będzie możliwe po uprzednim umówieniu się pod wskazanym niżej numerem telefonu na konkretny dzień i godzinę.

Jednocześnie na podstawie art. 9 Kpa w związku z art. 15zzzzzn pkt 2 wyżej wskazanej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż z uwagi na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów w obecnej sytuacji nie będzie możliwe wykonanie kserokopii decyzji oraz dokumentacji sprawy przez pracownika organu. Wszystkie zainteresowane osoby, które chciałaby skorzystać w siedzibie organu z prawa zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy i wykonania jej kopii proszone są o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartkę i długopis do sporządzenia odpisu lub notatek). Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego z tutejszym organem (pod numerem telefonu 85 74 39 364) oraz przesłania w formie elektronicznej przez pracownika organu, po uprzednim zwróceniu się z taką prośbą (za pośrednictwem e-maiła: wborowski@bialystok.uw.gov.pl lub ePUAP: /4868hwskIldskrytka lub /4868hwsklk/SkrytkaESP), części dokumentacji (w miarę możliwości technicznych, pojedyncze strony) w formie skanu na adres wskazany przez stronę. Wyjaśniam, że do złożenia pisma za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, który można bezpłatnie założyć, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem bankowości elektronicznej (informacje na stronie www.pz.gov.p1).

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Łukasz Miękisz
Kierownik Oddziału w Wydziale Architektury i Budownictwa

Strony w dziale: