OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Ks.I.Wierobieja 18 (lokal G) w Hajnówce

Dodane przez e.zubrycka - czw., 06/06/2024 - 11:41

Kategoria

Hajnówka, dnia 06.06.2024r.

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:
1. Lokalu użytkowego położonego przy ul. Ks.I.Wierobieja 18 (lokal G) w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez biuro poselskie) o powierzchni użytkowej 17,06 m2, nr geodezyjny 1380/2, nr KW 1709. Stawka wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 10,00 zł plus 23% VAT. Wadium wynosi 300 zł (słownie złotych: trzysta ). Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z pierzeja usługową wzdłuż ulicy Wierobieja.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 lipca 2024r. o godz. 10.00 w lokalu nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 02.07.2024r. w kasie lub na konto urzędu nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).
Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.
Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje w tym dotyczące regulaminu przeprowadzania przetargów udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 213, w godz. 8.00 - 15.30, tel. (85) 682-21-97

Burmistrz Miasta

Strony w dziale: