OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2021 r.

Dodane przez e.rynkowska - pt., 30/04/2021 - 10:43

Kategoria

Hajnówka, 29 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2021 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Gmina Miejska Hajnówka ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji w 2021 r.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach w/w otwartych konkursów ofert. Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w danym konkursie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 14 maja 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka.

Burmistrz

Jerzy Sirak

Strony w dziale: