Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Dodane przez e.zubrycka - czw., 20/04/2023 - 13:31

Kategoria

Hajnówka, 20 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Gmina Miejska Hajnówka ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.:

 1. w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na realizację zadania pn:

  1. Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS;

  2. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji – Akcja Lato 2023;

 2. w sferze rewitalizacji na realizację zadania pn. Zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja;

 3. w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na realizację następujących zadań:

  1. Realizacja inicjatywy sąsiedzkiej. W ramach konkursu przewiduje się dwa zadania: Zadanie 1: Wernisaż dźwięku – festiwal artystów młodej Hajnówki; Zadanie 2: Nosorożec w Puszczy – hajnowska muzyka alternatywna;

  2. Zorganizowanie wydarzeń związanych z animacją i integracją mieszkańców w formie m. in. spacerów historycznych, wyznaczenia szlaku kultury hajnowskiej, wyznaczenia miejsc symbolicznych, gier miejskich;

  3. Zorganizowanie wydarzeń integracyjnych i aktywizujących mieszkańców, w tym m. in: Targi Śniadaniowe, konkursy kulinarne, edukacja z zasad zdrowego żywienia, gotowanie bez prądu, wymiana tradycyjnych przepisów kulinarnych. Działanie komplementarne z utworzeniem Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego. W ramach konkursu przewiduje się dwa zadania: Zadanie 1: Działania edukacyjne i promocyjne dotyczące ziół i produktów zielarskich z regionu Puszczy Białowieskiej; Zadanie 2: Działania edukacyjne i promocyjne dotyczące produktów lokalnych, w tym marcinka hajnowskiego;

 4. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na realizację zadania pn. Popularyzacja wiedzy z zakresu tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez odkrywanie historii życia i twórczości znanych kobiet związanych z miastem (organizacja wydarzeń pod hasłem „Hajnówka jest kobietą”);

 5. w sferze turystyki i krajoznawstwa na realizację zadania pn. Wspieranie działań zwiększających zastosowanie narzędzi IT w ofercie turystycznej miasta;

 6. w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na realizację zadania pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową;

należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2023 r.

Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w danym konkursie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 28 kwietnia 2023 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka.

Burmistrz

Jerzy Sirak


 

Strony w dziale: