Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka, na rok szkolny 2024/2025

Dodane przez e.rynkowska - pt., 19/01/2024 - 09:35

Kategoria

 1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Hajnówka na rok szkolny 2024/2025 będzie trwała od 26 lutego do 12 marca 2024 r., na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.), Zarządzeniu Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka oraz Uchwale Nr XXXVI/247/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

 2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów.

 5. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 6. Druki zgłoszeń oraz wnioski do przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkół podstawowych będą dostępne na stronach internetowych szkół lub bezpośrednio w danej placówce.

Kryteria przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Kryteria zostały określone uchwałą Rady Miasta Hajnówka i mają przypisaną określoną liczbę punktów, jak niżej:

 • realizowanie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w danej szkole – 15 punktów,

 • kandydat z rodziny zarejestrowanej w Programie Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej – 4 punkty,

 • kandydat zamieszkuje na terenie miasta Hajnówka – 4 punkty,

 • niepełnosprawność kandydata, rodzica lub rodzeństwa kandydata – 4 punkty,

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 2 punkty,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 punkty.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie
rekrutacyjne

Postępowanie
uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26.02.2024 r.

do 12.03.2024 r.

od 09.05.2024 r.

do 24.05.2024 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

18.03.2024 r.

03.06.2024 r.

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej
w postaci pisemnego oświadczenia

od 19.03.2024 r.

do 26.03.2024 r.

od 04.06.2024 r.

do 17.06.2024 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

29.03.2024 r.

24.06.2024 r.

Jolanta Stefaniuk,

Urząd Miasta Hajnówka

Strony w dziale: