Rekrutacja do Żłobka Samorządowego w Hajnówce 2024/2025

Dodane przez e.rynkowska - śr., 07/02/2024 - 13:13

Kategoria

Informacja o naborze do Żłobka odbywa się od 1 do 29 marca 2024 r.

Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3.

 

Harmonogram naboru do Żłobka Samorządowego w Hajnówce na rok szkolny 2024/2025:

 1. 01.03.2024 r. – 29.03.2024 r. – pobieranie i składanie „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” oraz „Deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w Żłobku Samorządowym w Hajnówce”. Kartę i deklarację będzie można pobrać w placówce lub na stronie internetowej żłobka „www.zlobek-hajnowka.hekk24.pl” pod informacją o rekrutacji.

 2. 30 kwietnia 2024 r. – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka od 1 września 2024 r. oraz listy rezerwowej obejmującej dzieci oczekujące na miejsce w żłobku (jeżeli wszystkie dzieci ubiegające się o przyjęcie nie zostały przyjęte).

 3. 08.05.2024 r. – 28.05.2024 r. – potwierdzenie przez rodziców woli korzystania ze żłobka i podpisania stosownych dokumentów. Brak potwierdzenia w w/w terminie będzie traktowany jako rezygnacja z ubieganie się o przyjęcie dziecka do żłobka.

 4. 31.05.2024 r. – ogłoszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych do Żłobka Samorządowego w Hajnówce.

W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka będzie większa niż liczba wolnych miejsc będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXXIX/280/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy w Hajnówce (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r., poz. 2488) zmienionej Uchwałą Rady Miasta Hajnówka nr VII/52/19 z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r., poz. 3054) oraz Uchwałą nr XXXIV/259/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r., poz. 1692), jak niżej:

 1. Obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych – po okazaniu zaświadczenia o zatrudnieniu.

 2. Wychowywane samotnie przez rodzica/opiekuna prawnego – w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych – pracującego, po okazaniu zaświadczenia o zatrudnieniu.

 3. Dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności jeżeli nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do objęcia ich opieką w żłobku.

 4. Jeżeli co najmniej u jednego z rodziców/opiekunów prawnych orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy.

 5. Umieszczone w rodzinie zastępczej.

 6. Z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci).

 7. Posiadające rodzeństwo korzystające z usług Żłobka Samorządowego w Hajnówce.

UWAGA

Od 2023 roku obowiązują nowe zasady potwierdzania danych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do żłobka. W celu potwierdzenia tych danych rodzice składają:

 1. Podczas rekrutacji na rok 2024/2025, w celu potwierdzenia zamieszkiwania na terenie miasta Hajnówka, przynajmniej jeden z rodziców musi załączyć pierwszą stronę zeznania (rozliczenia rocznego PIT) za rok poprzedzający (2023), a w przypadku braku rozliczenia za rok poprzedzający, kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok 2022. Rozliczenie powinno zawierać informację o dacie wpływu do Urzędu Skarbowego w Hajnówce (pieczątkę wpływu) bądź potwierdzenie wysłania listu poleconego do Urzędu Skarbowego w Hajnówce lub elektroniczne potwierdzenie złożenia zeznania (generowane automatycznie z systemu e-PIT).

 2. Rodzice pracujący – potwierdzają wymiar czasu pracy stosownym zaświadczeniem.

 3. Rodzic samotnie wychowujący dziecko – musi dostarczyć jeden z dokumentów: pismo sądowe potwierdzające rozwód bądź otrzymanie alimentów, PIT, który potwierdzi rozliczanie dochodu przez osoby samotnie wychowujące dziecko lub inny dokument potwierdzający w/w sytuację.

 4. Rodzice rodzin wielodzietnych – dostarczają kserokopię ,,Karta Rodziny” lub oświadczenie o wielodzietności.


Dokumenty należy złożyć w siedzibie Żłobka Samorządowego w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 24, (I piętro budynku) od 1 do 29 marca 2024 r.


 

Jolanta Stefaniuk

Urząd Miasta Hajnówka

 

 

Strony w dziale: