Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. Warszawskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dodane przez e.rynkowska - śr., 26/01/2022 - 08:12

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j., z późn. zm.), w związku z art.46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 t.j., z późn. zm.), dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul.Warszawskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 03.02.2022 r. do 24.02.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój 207, w godzinach 7.30-15.30. Zgodnie z art.18 pkt 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Uwagi należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2022 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP i informacjami zawartymi w Prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 07.02.2022r. (poniedziałek) o godzinie 9.00. w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka w sali nr 12.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 t.j., z późn. zm.), projekt MPZP podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi dotyczące postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Burmistrza Miasta Hajnówka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2022 r. na zasadach określonych w art. 18 pkt 1 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wnioski i uwagi powinne zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul.Warszawskiej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art.13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Hajnówka reprezentowana przez Burmistrza Miasta Hajnówka z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A. Zina 1, tel. 85 682 21 80, fax. 85 674 37 46, email: hajnowka@hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Burmistrza Miasta Hajnówka jest Urząd Miasta w Hajnówce w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Hajnówka.

  2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Hajnówce można skontaktować się pod adresem email: iod@hajnowka.pl.

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA

Załączniki do pobrania

Strony w dziale: