Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dodane przez e.rynkowska - pon., 06/11/2023 - 07:39

BI.6720.1.2022 Hajnówka, 06.11.2023 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 i art. 11 a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.), w związku z przepisem wprowadzającym art.65 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art.40, art.41, art. 46, art.54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXV/276/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.11.2023 r. do 15.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój 207, w godzinach 7.30-15.30. Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Uwagi należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2024 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium i informacjami zawartymi w Prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 30 listopada 2023r. (czwartek) o godzinie 16.00. w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w sali nr 12.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi dotyczące postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Burmistrza Miasta Hajnówka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2024 r. na zasadach określonych w art. 11 pkt 8 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wnioski i uwagi powinny zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art.13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Hajnówka reprezentowana przez Burmistrza Miasta Hajnówka z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A. Zina 1, tel. 85-682-21-80, fax. 85-674-37-46, email: hajnowka@hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Burmistrza Miasta Hajnówka jest Urząd Miasta w Hajnówce w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Hajnówka.

  2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procedury Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.)

  3. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Hajnówce można skontaktować się pod adresem email: iod@hajnowka.pl.

  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się w siedzibie administratora

  5. W przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA

Załączniki do pobrania

Strony w dziale: