Rekrutacja do Grupy Inicjatywnej w ramach projektu „Hajnówka dostępna"

Dodane przez administrator - czw., 19/12/2019 - 23:21

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się trzy loga: od lewej: po lewej stronie pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; drugie logo: po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Urzędu Miasta w Hajnówce oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) działających w sferze kultury i turystyki do włączenia się w prace grupy Inicjatywnej realizowanej w ramach projektu: Hajnówka dostępna- program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”. Projekt realizowany jest od 12.2019 do 02.2022 r.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania Miasta Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem włoskim z Matera w regionie Basilicata. Projekt realizowany jest w partnerstwie: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (Lider), Gmina Miejska Hajnówka, Hajnowski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka w Hajnówce (Partnerzy krajowi), Pro Loco Matera –Włochy, (Partner ponadnarodowy).

Wypracowane rozwiązanie zostanie wdrożone przez Miasto Hajnówkę w formie opracowania Programu DOSTĘPNA HAJNÓWKA. KULTURA I TURYSTYKA, którego celem będzie stworzenie standardów świadczenia usług kulturalnych i turystycznych wraz ze wskazaniem modelowych rozwiązań w tym zakresie oraz przygotowania i wdrożenia standardu obsługi klientów dostosowanych do osób o szczególnych potrzebach w ramach dwóch jednostek organizacyjnych Miasta Biblioteki oraz Hajnowskiego Domu Kultury. Model będzie też wdrożony przez Stowarzyszenie Pocztówka, realizujące zadania na terenie niedziałającego Dworca PKP z przeznaczeniem między innymi na funkcje kulturalne i integracyjne przy przywróceniu również funkcji dworcowej. Zakres wdrożonego w ramach projektu rozwiązania wpisuje się w założenia Rządowego Programu Dostępności PLUS oraz Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Grupa Inicjatywna będzie podstawą budowania i wdrażania Programu Dostępności oraz będzie tworzyć zarys koncepcyjny i merytoryczny do innowacyjnego programu. Głównym zadaniem GI będzie   opracowanie wstępnych założeń Programu Dostępna Hajnówka składającego się z czterech komponentów:

a) rekomendacje z audytu;

b) standard świadczenia usług kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach

c) standard świadczenia usług turystycznych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, uwzględniający uniwersalne projektowanie w przestrzeni;

d) standard dostępności urzędu, w tym obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach w Hajnówce.

Posiedzenia Grupy Inicjatywnej będą odbywały się systematycznie raz w miesiącu przez cały okres trwania projektu.

Do pracy w Grupie Inicjatywnej zapraszamy:

Przedstawicieli Urzędu Miasta w Hajnówce i jego jednostek organizacyjnych (łącznie 8 osób). Podstawowym kryterium będzie zaangażowanie danej osoby w działania związane z przedmiotem projektu (kultura, turystyka, planowanie przestrzeni miejskiej) oraz upoważnienie do reprezentowania jednostki. Kryteria dodatkowe punktowe:

- praca w jednostce miejskiej związanej z realizacją zadań z zakresu kultury i turystyki – 1 pkt

- praca w Urzędzie M. Hajnówka w tym w obszarze planowania i urządzania przestrzeni - 1pkt

- bezpośrednia obsługa klientów w tym o specjalnych potrzebach– 2 pkt

Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Hajnówki w obszarze kultury i turystyki realizujących zadania publiczne w tej sferze (łącznie 8 osób). Kryterium formalne – swoich przedstawicieli mogą zgłaszać organizacje, które w ciągu 2 ostatnich lat realizowały lub realizują zdania publiczne zlecone przez miasto w obszarze kultury i/lub turystyki.

Kryteria dodatkowe punktowe:

- praca na rzecz osób, które mają specjalne potrzeby/są osobami o specjalnych potrzebach - 2 pkt.

– motywacja do działań zwiększających dostępność w obszarze kultury i turystyki - 2 pkt.

Osoby zainteresowane pracami w Grupie Inicjatywnej, które spełniają kryteria rekrutacji prosimy o złożenie kompletu dokumentów (karta rekrutacyjna wraz z załącznikami, karta instytucji) w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój 220 w terminie od 19 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Osobą do kontaktu w sprawie rekrutacji jest p. Emilia Korolczuk – Referat Polityki Gospodarczej tel: 85/682-20-16 e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Strony w dziale: