Zapytanie ofertowe nr PG.271.2.2020 z dnia 19.06.2020r.

Dodane przez administrator - pt., 19/06/2020 - 19:55

Hajnówka, dnia 19.06.2020 r.                       

PG.271.2.2020                                                                                                     

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na:

na zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej www.hajnowka.pl na systemie CMS oraz dostosowanie serwisu do standardów dostęponości cyfrowej WCAG 2.1 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (załącznik nr 1 do Ustawy).

2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

   a) termin wykonania: od dnia podpisania umowy, najpóźniej do 30 września 2020 r.

   b) okres gwarancji: 36 miesięcy

   c) warunki płatności: przelew bankowy w ciągu 30 dni od otrzymania faktur VAT

   d) inne: ….......................................................

3. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia otrzymać można za pośrednictwem poczty e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl, e.rynkowska@hajnowka.pl lub pod numerem tel. (85) 682 20 16, (85) 682 20 17.                                                          

4. Kryteria oceny ofert:

   a) cena 100%,

5. Do formularza oferty należy dołączyć:

a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

b) Wykaz usług (załącznik nr 3)

c) Zaakceptowany (parafowany) wzór umowy (załącznik nr 4)

d) Klauzulę informacyjną (załącznik nr 5)

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy): wzór umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego

   wniesienia (jeżeli jest wymagane):

a) doświadczenie w realizacji/tworzeniu stron interenetowych wraz z dostosowaniem do standardów WCAG 2.0, 2.1 świadczonych dla instytucji publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat.

8. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie:

a) koszt zaprojektowania i wdrożenia strony

b) koszt dostosowania strony do standardów WCAG 2.1

9. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

10. Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2020r do godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 19 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl.

                                                                                                                            

 

 Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

Strony w dziale: