Dostępność architektoniczna budynków użyteczności publicznej - audyt dostępności

Dodane przez administrator - czw., 27/02/2020 - 23:14

W związku z wytycznymi Programu Rządowego Dostępność PLUS, a także ustawy o zapewnieniu dostępności dla osób o szczególnych potrzebach warto pochylić się nad tym zagadnieniem przed wdrożeniem go w funkcjonujących wokół nas instytucjach publicznych. Jak już wcześniej było nadmieniane wstępnym krokiem w mieście Hajnówka jest realizacja projektu pn. „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera”.

Dostępność mówi o stworzeniu wszystkim grupom społecznym bezpiecznego i bezkolizyjnego korzystania z przestrzeni publicznej, poprzez udogodnienia odpowiednie do specyfiki grupy, w taki sposób by nie czuły się wykluczone, dyskryminowane. Podstawą dla każdego podmiotu jest wypracowanie standardów dostępności (w oparciu o przepisy prawne, wytyczne dokumentów strategicznych dotyczących omawianej kwestii) w toku partycypacyjnych konsultacji z różnymi środowiskami i na podstawie przeprowadzonego audytu dostępności, który określa słabe i mocne strony danej instytucji pod tym kątem oraz kierunki działania w celu zapewnienia odpowiednich warunków.

Obecnie coraz powszechniejsza staje się koncepcja projektowania uniwersalnego. To zasada projektowania środowiska, usług, produktów i programów, dzięki której są one użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Nie wyklucza ono pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych.

Najbardziej widoczną i uciążliwą barierą pozostaje infrastruktura budynków. Dotyczy ona m.in.:

  • wejść (odpowiedni rozmiar drzwi, obecność podjazdów/pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, linii naprowadzających, oznaczeń na schodach, sygnalizacja dźwiękowa),
  • stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych na parkingach
  • wyposażenia w windę, podnośniki, schodołazy,
  • obecności toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnością,
  • przejrzystych i wyraźnych tablic informacyjnych na zewnątrz i wewnątrz budynku (odpowiedni rozmiar czcionki, napisy w alfabecie Breilla),
  • piktogramów i oznaczeń czytelnych dla osób niesłyszących, niewidomych, poruszających się na wózkach,
  •  dostępności w urzędzie/instytucji osoby posługującej się językiem migowym.

W ramach projektu „Hajnówka dostępna” zbliżamy się do realizacji kluczowego dla wdrażania dalszych zadań działania, czyli przeprowadzenia audytu dostępności w Urzędzie Miasta, Hajnowskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Hajnówce Centralnej (budynek byłego dworca). Zlecony on zostanie zewnętrznemu podmiotowi audytorskiemu. Planowany termin audytu to marzec-maj.

Emilia Korolczuk

Specjalista ds. wdrożenia w projekcie

Urząd Miasta Hajnówka

Strony w dziale: