I spotkanie Grupy Inicjatywnej w ramach projektu „Hajnówka dostępna"

Dodane przez administrator - pt., 17/01/2020 - 23:18

Dnia 15 stycznia 2020r. (środa) w Urzędzie Miasta Hajnówka odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Inicjatywnej powołanej w ramach projektu. Pełni ona funkcję opiniodawczo-doradczą. Składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych funkcjonujących na terenie miasta Hajnówka. Jej zadaniem jest wypracowanie nowego rozwiązania w zakresie dostępności przestrzeni miejskiej dla osób o specjalnych potrzebach tj. osoby niepełnosprawne, niedowidzące, osoby starsze, dzieci.

 

Po rekrutacji oraz weryfikacji zgłoszeń przez Komisję Rekrutacyjną w skład GI weszły następujące podmioty (2-3 przedstawicieli z każdego):

- Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (Lider Projektu)

- Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka"

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce

- Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI - TO MY

- Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej"

- Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski koło terenowe w Hajnówce

- Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych „Kaja"

- Związek na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej „Szczyty"

- Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Trójcy w Hajnówce

- Urząd Miasta Hajnówka

- Hajnowski Dom Kultury

- Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce.

Grupa została powołana Zarządzeniem nr 2/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 stycznia 2020 roku. Zgodnie z regulaminem (Załącznik nr 1 do Zarządzenia) spotykać się ona będzie raz w miesiącu.

Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z ideą projektu, zaplanowanymi działaniami, rezultatami, rolą Grupy Inicjatywnej - przybliżyła je Iwona Zaborowska koordynator projektu, specjalista ds. nowego rozwiązania (OWOP). Całość animował Krzysztof Leończuk animator ds. współpracy (OWOP).

Obecny na spotkaniu Burmistrz Miasta Jerzy Sirak wyraził nadzieję, iż przedsięwzięcie to przysłuży się do podniesienia jakości funkcjonowania mieszkańców miasta o specjalnych potrzebach w przestrzeni użyteczności publicznej (instytucji kultury, urzędu, podmiotów turystycznych). Dokumentem krajowym, będącym podstawą do realizacji projektu jest Rządowy Program Dostępność PLUS, który pokrótce został przedstawiony GI przez Karolinę Poczykowską pełniącą funkcję specjalisty ds. nowego rozwiązania z ramienia OWOP. Przewidzianym wiodącym efektem projektu będzie „Program Hajnówka Dostępna. Kultura i Turystyka". O założeniach modelu opowiedziała Katarzyna Łotowska (specjalista ds. efektów testowanego rozwiązania, OWOP). Obejmować on będzie m.in. standardy świadczenia usług kulturalnych i turystycznych wraz ze wskazaniem modelowych rozwiązań w tym zakresie; standardy obsługi klientów dostosowanych do osób o szczególnych potrzebach oraz ich wdrożenie w ramach dwóch jednostek organizacyjnych miasta: Biblioteki oraz Hajnowskiego Domu Kultury, a także przez Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka" (realizujące zadania na terenie niedziałającego Dworca PKP z przeznaczeniem m. in. na funkcje kulturalne i integracyjne).

W trakcie dyskusji podkreślano konieczność partycypacyjnej pracy w ramach Grupy Inicjatywnej, działając na rzecz dobra wspólnego, a nie partykularnych korzyści. Istotnym okazuje się również bezpośredni kontakt z grupami docelowymi podczas diagnozy, który umożliwi zdobycie szerszej i bardzo rzetelnej wiedzy na temat ich potrzeb.

Emilia Korolczuk,

specjalista ds. wdrożenia w projekcie,

Urząd Miasta Hajnówka

sala konferencyjna, za stołami siedzą uczestnicy spotkania, przed nimi stoi prowadzący spotkanie
uczestnicy spotkania uwaznie przysłuchujący się spotkaniu
koordynator projektu prezentuje uczestnikom spotkania założenia projektu, wyświetlając slajdy na ekranie

Strony w dziale: