Zapytanie ofertowe nr PG.271.8.2020 z dnia 14.10.2020r. na dostosowanie strony internetowej www.biblioteka.hajnowka.pl do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.1

Dodane przez administrator - śr., 14/10/2020 - 13:09
Grafika
logo FPER RP Podlaskie

 

Hajnówka, dnia 14.10.2020r.        

PG.271.8.2020

                                                                                                                                  

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na:

dostosowanie strony internetowej www.biblioteka.hajnowka.pl do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.1 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w ramach projektu “Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Usługa będzie polegała na wdrożeniu modułu kompatybilnego (szablonu) ze stroną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, poprawiającego jej dostępność, poprzez dostosowanie witryny do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych. Ma ona na celu:

- dostosowanie materiałów multimedialych do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących,

- dostosowanie strony do osób posługujących się głównie klawiaturą,

- strona powinna być responsywana, czyli dobrze czytelna na tabletach, telefonach,

- dać możliwość wstawiania tekstu alternatywnego przy zamieszczanych zdjęciach, materiałach audiowizualnych,

- dać możliwość konstruowania tytułów artykułów odpowiednich dla osób korzystających z czytnika ekranu,

- dać możliwość wygodnego tworzenia nagłówków poprzez dostarczenie wizualnego edytora tekstu w ramach systemu zarządzania treścią.

 

Strona składać się powinna z następujących modułów: Aktualności, Dla dorosłych, Dla dzieci, Katalog, Regulaminy, Kalendarz wydarzeń.

Strona powinna zawierać odniesienia (w postaci banerów, linków) do: BIP, Instytutu Książki, Książnicy Podlaskiej, Federacji Bibliotek Cyfrowych, Biblioteki Narodowej, Urzędu Miasta Hajnówka.

Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia informacji na stronie dotyczącej finansowania zadania w ramach projektu. Treść informacji zostanie ustalona z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- migracji danych z obecnego systemu CMS (ilość materiału do migracji zostanie ustalona z Wykonawcą indywidualnie),

- wsparcia technicznego.

2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

   a) termin wykonania: od dnia podpisania umowy do końca listopada 2020 r.

   b) okres gwarancji: 24 miesiące

   c) warunki płatności: przelew bankowy w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT

   d) inne: ….......................................................

3. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia otrzymać można za pośrednictwem poczty e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl, tel. (85) 682 20 16, e-mail: mbphajnowka@poczta.onet.pl, tel. (85) 682 29 69.

4. Kryteria oceny ofert:

   a) cena 100%,

5. Do formularza oferty należy dołączyć:

a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

b) Zaakceptowany (parafowany) wzór umowy (załącznik nr 2)

d) Klauzulę informacyjną (załącznik nr 3)

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy): wzór umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego

   wniesienia (jeżeli jest wymagane):

a) doświadczenie w realizacji/tworzeniu stron interenetowych wraz z dostosowaniem do standardów WCAG 2.0, 2.1 świadczonych dla instytucji publicznych, w okresie ostatnich 2 lat był wykonawcą stron internetowych dostosowanych do standardów WCAG 2.1 dla instytucji publicznych.

8. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie:

a) koszt dostosowania strony do standardów WCAG 2.1

9. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

10. Ofertę należy złożyć do dnia 23.10.2020r. do godz. 15.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl.

                                                                                                         

 Jarosław Grygoruk

Sekretarz Miasta Hajnówka

Strony w dziale: