Panele fotowoltaiczne dla mieszkańców Hajnówki

Dodane przez e.rynkowska - wt., 06/04/2021 - 13:27

 Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem przez Gminę Miejską Hajnówka dofinansowania w wysokości 65 % kosztów kwalifikowanych do projektu pn. „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” realizowanego w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, Gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia naboru uczestników projektu.

Aktualny nabór podyktowany jest spełnieniem obowiązków wynikających z Programu, Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej nabór ma zostać przeprowadzony na podstawie zatwierdzonej dokumentacji w zakresie naboru grantobiorców tj. Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Przyjmowanie Wniosków (dostępnych w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka – hol na parterze budynku przy ul. Aleksego Zina 1 oraz na stronie www.hajnowka.pl ) odbywać się będzie w terminie od 5 maja 2021 r. od godz. 7.30 do 31 maja 2021 r. do godz. 15.30.

Przy wypełnieniu załącznika nr 5 (karty weryfikacji technicznej) można skorzystać bezpłatnie z pomocy Centrum Energii Odnawialnej.

Kontakt: ul. 3 Maja 25 a, Hajnówka w godz. 7.30-15.30, telefon: 85-682-21-69.

UWAGA!

Deklaracje złożone przez mieszkańców, w ramach badania zapotrzebowania na instalacje OZE w okresie od 20 grudnia 2019 r. do dnia 10 stycznia 2020 r. w ramach Projektu oraz osoby, które złożyły chęć udziału w latach ubiegłych, również są zobowiązane do złożenia wniosku o przyznanie grantu zgodnie z zamieszonym poniżej regulaminem.

W przypadku nie złożenia wniosku o grant – Ankiety i Deklaracje złożone w terminie wcześniejszym nie będą brane pod uwagę.

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o przyznanie grantu złożone przed i po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to regulamin nie będą podlegały ocenie.

Instytucja organizująca Konkurs, w wyniku przeprowadzonej analizy rynku wprowadziła maksymalną wartość kosztów kwalifikowanych w ramach konkursu dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5KWp maksymalnie 7 000,00 zł za 1 KWp.

UWAGA!

Przed złożeniem wniosku proszę szczegółowo zapoznać się z regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu.

Jerzy Sirak

Burmistrz Miasta Hajnówka 

 

W zestawie logotypów znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

Strony w dziale: