Akademia Przyrody w Hajnówce - spotkanie koncepcyjne

Dodane przez e.zubrycka - pt., 25/03/2022 - 08:44

W Hajnówce powstanie Akademia Przyrody, która ma przybliżać mieszkańcom i turystom wiedzę na temat Puszczy Białowieskiej. Będzie to atrakcja turystyczno-edukacyjna, miejsce zabaw, a przede wszystkim centrum edukacji przyrodniczej działające w ścisłej współpracy z licznymi organizacjami naukowymi z Regionu Puszczy Białowieskiej, szkołami średnimi, podstawowymi i przedszkolami. Głównym celem Akademii Przyrody będzie zaspokojenie potrzeb edukacyjnych różnych grup wiekowych o Puszczy Białowieskiej i przyrodzie — w ciekawej, innowacyjnej formie. Wizyta w Akademii Przyrody stanie się kluczowym elementem wypraw do Puszczy Białowieskiej – wstępem do pełnego odbioru pierwotnego lasu. Ma być stałym miejscem wspierającym naukę przyrody czy biologii najmłodszych hajnowian. W założeniach będzie to również znaczący impuls do rozwoju gospodarczego Hajnówki. Miastem partnerskim, od którego będziemy czerpać dobre praktyki i inspiracje przy tworzeniu Akademii Przyrody jest miasto Alta w północnej Norwegii, które sąsiaduje ze światowym dziedzictwem UNESCO, tj. Centrum Sztuki Naskalnej Światowego Dziedzictwa – Muzeum Alta.

We wtorek, 22 marca 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące powstania Akademii Przyrody. Udział w nim wzięli przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Związku Miast Polskich, partnerów projektowych, jednostek oświatowych i Urzędu Miasta oraz miasta partnerskiego z Norwegii – Alta. Pomysły na konkretne działania przedstawili nasi partnerzy projektowi, m.in.:

  • Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, lider Strefy Żubra Pompika, pomysłodawca wstępnej koncepcji Akademii Przyrody;
  • Politechnika Białostocka, lider Żywego Laboratorium Grzybów;
  • Białowieski Park Narodowy, lider Strefy Doświadczeń;
  • Miasto Alta zaprezentowało projekt z natury, czyli jak połączyć naturę i miasto.

Wszyscy partnerzy, włączając również Nadleśnictwo Hajnówka, są zaangażowani w tworzenie całej koncepcji dotyczącej Akademii Przyrody. W całym przedsięwzięciu wspierają miasto eksperci ze Związku Miast Polskich, którzy przedstawili podstawy merytoryczne i kierunkowe do dalszych prac nad docelową ofertą nowej atrakcji.

"Dzięki współpracy z naukowcami to miejsce ma szansę być nie tylko miejscem rozrywkowym, jakich w Polsce wiele, ale też specyficznym miejscem edukacji dla najmłodszych."

T.Samojlik, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

Akademia Przyrody, to jedne z wielu przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

Więcej informacji o spotkaniu w relacji Adama Janczewskiego z Polskiego Radia Białystok po kliknięciu w ten link.

opracowanie: Magda Klimkowska
fotografie: TV PODLASIE

 

Academy of Nature in Hajnówka – 22.03.2022 conceptual meeting

The Academy of Nature will be established in Hajnówka to familiarize residents and tourists with the knowledge of the Białowieża Forest. It will be a tourist and educational attraction, a playground and, most importantly, a natural education center operating in close cooperation with numerous scientific organizations from the Białowieża Primeval Forest Region, as well as secondary and elementary schools and kindergartens. The main goal of the Academy of Nature will be to meet the educational needs of various age groups about the Białowieża Forest and nature - in an interesting, innovative form. A visit to the Academy of Nature will become a key element of expeditions to the Białowieża Primeval Forest - an introduction to the full reception of the original forest. It is supposed to be a permanent place supporting the science of nature and biology of the youngest Hajnowians. The assumptions are that it will also be a significant impulse for the economic development of Hajnówka. The partner city from which we will draw good practices and inspiration in the creation of the Academy of Nature is the city of Alta in northern Norway, which is adjacent to the UNESCO world heritage, ie the World Heritage Center of Rock Art - Alta Museum.

On Tuesday, March 22, 2022, the first meeting on the establishment of the Academy of Nature took place. It was attended by representatives of the Ministry of Funds and Regional Policy, the Association of Polish Cities, project partners, educational units, the City Hall and the Norwegian partner city - Alta. Ideas for specific activities were presented by our project partners, including:

  • Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences in Białowieża, leader of the Pompik the Bison Zone, originator of the initial concept of the Academy of Nature;
  • Białystok University of Technology, leader of the Living Mushroom Laboratory;
  • Białowieża National Park, leader of the Experience Zone;
  • The city of Alta presented a project from nature, or how to combine nature and the city;

All the above-mentioned partners, including the Hajnówka Forest District, are involved in the creation of the entire concept of the Academy of Nature. The city is supported by experts from the Association of Polish Cities, who presented the substantive and directional foundations for further work on the target offer of the new attraction.

"Thanks to cooperation with scientists, this place has a chance to be not only a place of entertainment, which is common in Poland, but also a specific place of education for the youngest”

Tomasz Samojlik, Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences in Białowieża

The Academy of Nature is one of the many projects implemented under the project "Hajnówka Renewal - Green Transformation", financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and the state budget.

More information about the meeting in the report of Adam Janczewski from the Polish Radio Białystok, at the link.

compiled by:  Magdalena Klimkowska
photo: TV PODLASIE

Meżczyzna w koszuli w kratę trzyma mikrofon.
Kobieta w białej bluzie trzyma mikrofon.
Mężczyzna w garniturze mówi do mikrofonu, unosi prawą rękę.
Kobieta mówi do mikrofonu, na koszuli widnieje napis: Białowieski Park Narodowy,
Kobieta mówi do mikrofonu.
Uczestnicy spotkania siedzą przy stole.

Strony w dziale: