Teren wokół budynku byłego dworca kolejowego w Hajnówce nie jest dla młodych ludzi atrakcyjny. Za to mają oni sporo pomysłów, jak to zmienić

Dodane przez e.zubrycka - śr., 25/05/2022 - 14:00


Miejsce powinno być dobrze oświetlone, przydałby się też oświetlony i porządnie utwardzony tor do jazdy na rolkach. A do tego więcej ławek, stoliki, może jakaś zadaszona altana. Młodych ucieszyłby także park linowy. To tylko niektóre pomysły, jakie zgłosili podczas sobotniego spotkania.
Jak już pisaliśmy, spotkanie, które odbyło się 21 maja przy Hajnówce Centralnej – Stacji Kultury to ważny element niedawno ogłoszonego konkursu ART TIME. Skierowany jest on do studentów architektury z Politechniki Białostockiej. Ich zadaniem jest stworzenie wokół ul. Dworcowej atrakcyjnej przestrzeni dla młodzieży. Mowa o dość sporym terenie położonym pomiędzy torami, rozciągniętym od kładki dla pieszych aż do ul. Warszawskiej.
Teren wokół dworca ma zapraszać, a nie straszyć

Przestrzeń, którą zaprojektujecie, ma być wizytówką Hajnówki – podkreśliła Magdalena Chirko, kierownik Referatu Rozwoju w Urzędzie Miasta Hajnówka. – To ma być miejsce, które zobaczy każdy, kto przyjedzie do miasta. To miejsce ma pokazać gościom, czego się spodziewać po wyjątkowym mieście, które od swojej wschodniej strony graniczy z Puszczą Białowieską.

W tej chwili przestrzeń nie pokazuje nic. I nie jest zbyt atrakcyjna dla młodzieży, czego ta nie kryła podczas spotkania. Swoje zdanie przyszły wyrazić wolontariuszki z SP nr 2, a także grupa uczniów z SP nr 3 oraz Zespołu Szkół Zawodowych.

– Właściwie w ogóle tu nie przychodzę – nie kryła Viviana z SP nr 2. – Nie mam co tutaj robić.

Co by się musiało zmienić, żeby tutaj przyszła? Może gdyby było miejsce do jazdy na rolkach. Takie z równym asfaltem i koniecznie oświetlone. Na oświetlenie wskazywało także wielu innych uczniów. Teraz ciemno tu i nieprzyjemnie. A wiosną i latem młodzi chcieliby mieć trochę „nocnego życia”. Jakieś miejsce do spotkań, gdzie można byłoby zaprosić znajomych czy gości z innego miasta. Gdzie byłoby miło i bezpiecznie.
Co jeszcze by się tutaj przydało? Na pewno więcej ławek, stoliki, altana. Także ruchowe atrakcje typu park linowy, ścianka wspinaczkowa. Niektórzy chcieliby zaszaleć artystycznie i widzieliby tutaj ścianę, bądź inne miejsce, gdzie można byłoby bezkarnie namalować np. graffiti. Oczywiście muszą być też punkty do ładowania telefonów i ścieżki rowerowe.

Przestrzeń z potencjałem, ale odcięta od miasta

Po obejrzeniu terenu pierwszymi refleksjami podzielili się też studenci Politechniki Białostockiej. Stwierdzili, że to teren w centrum miasta, ale jednocześnie od tego miasta odcięty. Dobrze byłoby więc uczynić z niego rodzaj „bramy” Hajnówki. Że jest tu sporo drzew, w tym niektóre bardzo stare. Niestety przestrzeń mimo swojego potencjału nie pełni żadnej funkcji i nie jest wykorzystana.

W sobotę do Hajnówki przyjechało 19 studentów, choć w sumie cała grupa zainteresowanych konkursem wynosi 35 osób. Autorzy trzech zwycięskich projektów mogą liczyć na nagrody pieniężne. Konkursowa pula wynosi 3,5 tys. zł. Co ważne, zwycięski projekt będzie uwzględniony przy opracowaniu dokumentacji projektowo-budowlanej, która ma być przygotowana w pierwszym kwartale przyszłego roku.

– Cząstka was zostanie w tym miejscu. Myślę, że to najlepsza nagroda dla architekta – stwierdziła prof. Halina Łapińska z Politechniki Białostockiej, opiekun naukowy studentów.

Poza tym projekty studentów będzie można obejrzeć na wystawie w Hajnówce Centralnej, a być może także innych miejscach w mieście.
Przed młodymi architektami inwentaryzacja terenu. Studenci wciąż czekają na kolejne sugestie od młodzieży. Przypominamy, że można się nimi dzielić na profilu https://www.facebook.com/hajnowkawita, bądź tutaj: https://tellonym.me/hajnowka.odnowa.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w październiku. ART TIME to jedno z przedsięwzięć w ramach projektu „Hajnówka odNowa – Zielona Transformacja”.

The area around the building of the former railway station in Hajnówka is not attractive to young people. However, they have a lot of ideas how to change it

The place should be well lit, and well-hardened and well-lit track for roller skating would also be useful. And more benches, tables, maybe a covered gazebo. The young people would also like the rope park. These are just some of the ideas they reported during the Saturday meeting.
As we have already written, the meeting that took place on May 21 at Hajnówka Centralna - the Cultural Station is an important element of the recently announced ART TIME competition. It is aimed at students of architecture from the Białystok University of Technology. Their task is to create around Dworcowa street - an attractive space for young people. It is a fairly large area located between the tracks, stretching from the footbridge to Warszawska street.

The area around the station is meant to invite, not frighten

– The space you design is to be a showcase of Hajnówka, emphasized Magdalena Chirko, head of the Development Department at the Hajnówka City Hall. - This is supposed to be a place that everyone who comes to the city will see. This place is to show guests what to expect from a unique city bordering the Białowieża Primeval Forest on its eastern side. At the moment, the space shows nothing. And it is not very attractive to young people. Volunteers from Primary School No. 2, as well as a group of students from Primary School No. 3 and the Vocational School Complex, had their opinion.

– Actually, I don't come here at all - Viviane from Primary School no. 2 did not hide - I have nothing to do here.

What would have to change to come here? Maybe if there was a place to skate. The kind with even asphalt and necessarily lit. Many other students also pointed to the lighting. Now it's dark in here and uncomfortable. And in spring and summer, young people would like to have some "night life". A meeting place where you could invite friends or guests from another city. Where would be nice and safe.
What else would be useful here? Certainly more benches, tables, gazebo. Also, movement attractions such as a rope park, a climbing wall. Some would like to go crazy artistically and would see a wall here, or another place where, for example, graffiti could be painted with impunity. Of course, there must also be charging points for phones and bicycle paths.

A space with potential, but cut off from the city

After seeing the area, the students of the Białystok University of Technology shared their first thoughts. They stated that it is an area in the city center, but at the same time cut off from that city. So it would be good to make it a kind of "gate" to Hajnówka. That there are a lot of trees here, some of them very old. Unfortunately, the space, despite its potential, has no function and is not used.

On Saturday, 19 students came to Hajnówka, although the entire group of people interested in the competition amounts to 35 people. The authors of the three winning projects can count on cash prizes. The competition prize is 3.5 thousand zloty. Importantly, the winning project will be included in the development of design and construction documentation to be prepared in the first quarter of next year.

- A part of you will stay in this place. I think this is the best award for an architect - said prof. Halina Łapińska from the Białystok University of Technology, academic supervisor of students. In addition, students' projects will be on display at the exhibition in Hajnówka Centralna, and perhaps also in other places in the city.

Land inventory before young architects. Students are still waiting for more suggestions from young people. We remind you that you can share them on profile https://www.facebook.com/hajnowkawita, be here: https://tellonym.me/hajnowka.odnowa.
The contest will be resolved in October. ART TIME is one of the undertakings within the project "Hajnówka Renewal - Green Transformation".

Julia Szypulska
Zespół ds. projektu
Referat Rozwoju
Project team
Development Department

 

 

 

W pomieszczeniu po prawej stronie stoi pracownik urzędu, wokół siedzą uczniowie
Na kolorowym tle widać dwie kobiety
Na tle kolorowej ściany stoi starszy mężczyzna i nastolatkowie
Przed kolorowym budynkiem stoją uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania podczas spaceru
Uczestnicy spotkania podczas spaceru w parku

Strony w dziale: