Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w ramach zadania pn. „Renowacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce

Dodane przez administrator - czw., 07/03/2024 - 11:20

Kategoria

logo składające się z flagi RP, godła RP, logo miasta Hajnówka oraz programu Polski Ład

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w ramach zadania pn.

Renowacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce”

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na „Renowację ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce”.

Projekt uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Gmina Miejska Hajnówka.

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce powstał w latach 1957-1966 r. Został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 692 dnia 01.02.1988 r. To budynek murowany z cegły pełnej otynkowany. Posadowienie stanowią ławy, fundamenty obłożone kamieniem. Sklepienia są monolityczne, krzyżowo-żebrowe. Pokrycie dachu stanowi blacha miedziana. Stolarka drzwiowa jest drewniana, a okienna metalowa z ozdobnymi szprosami. Prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku oraz odnośnymi przepisami prawa (tj. prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.).

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na wymianie stolarki okiennej oraz renowacji ścian zewnętrznych. Są to części budynku najbardziej wymagające działań naprawczych, ze względu na swój zły stan zachowania.

Wymiana stolarki okiennej obejmować będzie:

 • zabezpieczenie wewnętrznych okien z witrażami przed ewentualnym uszkodzeniem,

 • demontaż zewnętrznych okien,

 • montaż nowych okien,

 • wykonanie obróbek ościeżnic.

  Renowacja ścian zewnętrznych polegać będzie na:

 • zdjęciu istniejącego tynku ze ścian,

 • oczyszczeniu istniejącego muru ścian i cokołów,

 • naniesieniu roztworu do przekształcenia szkodliwych soli budowlanych,

 • zwilżeniu powierzchni,

 • wykuciu starych okien stalowych i wstawienie nowych okien,

 • wykonaniu obrzutki z tynku renowacyjnego podkładowego,

 • naniesienie tynku podkładowego o grubości 10-30 mm,

 • przeszlifowaniu tynku po jego utwardzeniu i pozostawienie do wyschnięcia,

 • naniesieniu tynku renowacyjnego,

 • naniesieniu szpachlówki do tynków renowacyjnych,

 • malowaniu ścian farbą krzemianową w kolorze białym RAL 9010.

 

Projekt architektoniczno-budowlany stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Pełna dokumentacja Projektu jest także dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

 

Dane kontaktowe dla oferentów:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce

tel. 85 682 22 50 (Kancelaria parafialna)

e-mail: hajnowka.podwyzszenia@drohiczynska.pl

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a) Termin wykonania: 14 miesięcy od podpisania umowy

b) Okres gwarancji: oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 5 lat

 1. Warunki płatności: Płatność dokonana zostanie w dwóch transzach:

  - I transza w 2024 r. po zakończeniu pierwszego etapu prac potwierdzonego protokołem odbioru,

  - II transza w 2025 r. na zakończenie projektu potwierdzone protokołem końcowym.

  Wypłata nastąpi w ciągu 30 dni od wystawienia prawidłowych faktur.

d) Okres związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 5 projekt polegający na remoncie obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

W celu potwierdzenia oferent powinien dostarczyć potwierdzenie wykonania usługi w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.

b) dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:

- osoby posiadającej kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a. ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)

- osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c. ww. ustawy wraz z zobowiązaniem do faktycznego przyjęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty.

W celu potwierdzenia kwalifikacji oferent powinien dostarczyć dane wskazanej osoby/wskazanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.

V. Kryteria oceny ofert:

 1. w zakresie określonym w podpunkcie IV.1.a. - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów

 2. w zakresie określonym w podpunkcie IV.1.b. spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Za najlepszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie kryteria formalne (dostępu) opisane w punkcie IV.1. i udokumentowane zgodnie z treścią pkt. IV.1 oraz przewidująca najniższe wynagrodzenie brutto. W przypadku przedsiębiorców stawka brutto oznacza stawkę zawierającą wszystkie podatki, w tym VAT, w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej stawka brutto oznacza całkowity koszt wynagrodzenia, tj. łącznie z tzw. kosztami pracodawcy (tzw. „duże brutto”).

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów spełniających kryteria dostępu złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

 

VI. Tryb zamówienia

1. Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.

2. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.

5.W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem składania ofert, Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.

6. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

8. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

9. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

VII. Ofertę należy złożyć do dnia 08.04.2024r.do godz.15.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce, ul. ks. Piotra Ściegiennego 7, 17-200 Hajnówka lub przesłać pocztą tradycyjną na wskazany adres.

 

Do oferty należy dołączyć:

1) formularz ofertowy (zał. nr 1)

2) parafowany projekt umowy (zał. nr 5)

3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3)

4) klauzulę informacyjną (zał. 4)

5) potwierdzenie wykonania usługi w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora

6) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje kadry oferenta wraz z danymi wskazanej osoby/wskazanych osób.

 

Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania oferenta. W przypadku, jeśli prawo wynika z reprezentacji, nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.

Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego), w tym godzinę dostarczenia.

Ks. Zbigniew Niemyjski

Proboszcz Parafii

 

Strony w dziale: