Zakończyła się rozbudowa Przedszkola nr 3 na ul. Rzecznej

Dodane przez administrator - czw., 30/09/2021 - 09:33

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Gmina Miejska Hajnówka zrealizowała projekt Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0277/18 pn.: „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z OddziałAmI   integracyjnymI w Hajnówce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0277/18-00, oraz Aneksu nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0277/18-01.

Nabór wniosków odbywał się za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 3 i 4 letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka oraz gminy wiejskiej Hajnówka.

W ramach inwestycji powstały nowe sale dydaktyczne oraz gabinety zajęć specjalistycznych, duża sala gimnastyczna oraz sala integracji sensoryczne,j która pozytywnie wpłynie na rozwój przedszkolaków. Przedszkole uzyskało również nowoczesny plac zabaw, dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu: od 09.05.2019 r. do 23.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 2 930 110,26 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 849.948,33 PLN

Budynek po dokonanej rozbudowie i przebudowie został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi: została wykonana winda, która umożliwiła transport pionowy pomiędzy parterem, a piętrem. Dodatkowo ciągi komunikacyjne pomiędzy częścią istniejąca, a częścią rozbudowywaną zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wykonanie pochylni wraz pochwytami. Ponadto zostały wykonane dwie łazienki ogólnodostępne dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami (jedna w poziomie parteru, druga w poziomie piętra).

Dodatkowo w ramach budowanego placu zabaw zostały zamontowane elementy, które są specjalnie dedykowane dla dzieci z rożnymi niepełnosprawnościami.

 

W ramach wykonanej rozbudowy i przebudowy Przedszkola nr 3 – poprzez budowę sali gimnastycznej, pracowni doświadczania świata, sali SI - stworzono nowoczesne warunki  na zwiększenie szans na lepszy start życiowy i tym samym lepsze życie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, w tym w szczególności dzieci z niepełnosprawnością, mających specjalne potrzeby edukacyjne.

Osiągnięto cele szczegółowe projektu:

  • utworzono dwa dodatkowe oddziały przedszkolne - w tym dla dzieci z niepełnosprawnością, mających specjalne potrzeby edukacyjne,
  • poprawiono jakość infrastruktury edukacyjnej w Przedszkolu nr 3 w Hajnówce,
  • poprawiono jakość usług edukacyjnych realizowanych przez Przedszkole nr 3 w Hajnówce dzięki jego rozbudowie,
  • stworzono możliwość wprowadzenia nowego rodzaju terapii dzieci autystycznych dzięki rozbudowie budynku Przedszkola o salę gimnastyczną oraz salę doświadczania świata, salę SI,
  • stworzono unikalną w Powiecie Hajnowskim, a w szczególności w obszarze oddziaływania projektu tj. w mieście Hajnówka oraz w gminie wiejskiej Hajnówka, infrastruktury przedszkolnej na bazie Przedszkola nr 3 w Hajnówce,
  • poprawiono jakość opieki i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w jedynym przedszkolu o profilu integracyjnym w obszarze oddziaływania projektu. 

     
nowe skrzydło przedszkola
nowe skrzydło przedszkola
tablice informacyjny na budynku przedszkola

Strony w dziale: