Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych „KAJA”

Adres
ul. Modrzewiowa 6 17-200 Hajnówka
Telefon
512 152 496
Fax
85/682 62 02
E-mail
fundacjakaja@tlen.pl
Status prawny organizacji
Fundacja
Numer KRS
0000317058
Data rejestracji
Osoby reprezentujące organizację
Lucyna Wawreszuk – prezes, Ewa Borys – członek, Grażyna Jałoza – członek
Działalność statutowa

1. Wspieranie, podejmowanie, realizacja i promocja różnorodnych działań edukacyjnych, integracyjnych i terapeutycznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo zamieszkałej na terenach wiejskich i małych miast w powiecie hajnowskim.

2. Współpraca z samorządem lokalnym w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Poznawanie i gromadzenie danych o sytuacji życiowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

4. Udzielanie pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej przede wszystkim niepełnosprawnością członków ich rodzin.

5. Wspieranie i promocja działań i inicjatyw społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych.

6. Wspieranie i promocja działań i inicjatyw osób niepełnosprawnych.

7. Podejmowanie i realizowanie działań sprzyjających zwiększeniu aktywności, samodzielności i integracji społecznej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych.

8. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i placówkami o podobnych celach działania w kraju i za granicą.

9. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, w tym rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej na rzecz osób niepełnosprawnych. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie:
a) zajęć edukacyjnych, integracyjnych i terapeutycznych osobo niepełnosprawnym opartych na wieloprofilowym usprawnianiu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
b) integracyjnych zajęć pozalekcyjnych kultywujących rękodzieło ludowe, pielęgnujących wielokulturowość i wielonarodowość regionu Podlasia;
c) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym takich, jak seminaria, szkolenia, konferencje, sympozja i konkursy;
d) imprez kulturalno-artystycznych, takich jak: festiwale, festyny, targi, pokazy i wystawy, służących promocji potencjału osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem;
e) wycieczek krajoznawczych oraz wyjazdów indywidualnych o profilu edukacyjnym i integracyjnym służących terapii i rekreacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
f) działalności charytatywnej i pomocy wolontarystycznej osobom niepełnosprawnym.

2. Wydawanie i rozpowszechnianie wydawnictw, publikacji, pomocy edukacyjnych związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu niepełnosprawnych, także w formach integracyjnych.

4. Tworzenie i opracowywanie programów edukacyjno-terapeutycznych do realizowania przez osoby pracujące na co dzień z niepełnosprawnymi.

Teren działania

Strony w dziale: