"Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego - zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta"

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Wzrost atrakcyjności turystycznej i mieszkaniowej Miasta poprzez zmianę funkcji obiektów i terenów zdegradowanych na promocyjne i integracyjne.

Okres realizacji:

2021-2022

Wartość projektu:

999.598,48 zł  przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 849.613,91 zł. 

Program operacyjny i priorytet:

Projekt pn. "Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego - zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta" realizowany jest w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0527/20-00  z dnia 31 maja 2021 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, priorytet inwestycyjny 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Działania:

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie i urządzenie przestrzenne skweru im. D. Wasilewskiego w Mieście Hajnówka.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez rewitalizację społeczno – gospodarczą obszaru, polegającą na:

  • uporządkowaniu, zagospodarowaniu oraz nadaniu dodatkowych walorów funkcjonalnych przestrzeni publicznej;
  • przebudowie i adaptacji zdegradowanych terenów dla przywrócenia oraz nadania im nowych funkcji;
  • udostępnieniu rewitalizowanych terenów dla mieszkańców i turystów odwiedzających Hajnówkę;
  • zwiększeniu liczby adresatów oferty oraz finalnych użytkowników usług oferowanych na obiektach rewitalizowanych;
  • wygenerowaniu dodatkowego popytu na usługi związane z realizacją nowych funkcji obszaru;
  • poprawie wizerunku Miasta.

 

Czytaj więcej:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa skweru miejskiego”

Strony w dziale: