Hajnówka – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Grafika
logotypy: Funduszu Społecznego, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskij

Jest to projekt dofinansowany w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej”

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej i która została przewidziana w działaniach podstawowych w Kompletnej Propozycji Projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

Dokumentacja planowana do realizacji w ramach projektu POPT stanowi kompleksowy pakiet opracowań zarówno na poziomie strategicznym, jak i bardziej szczegółowym, obejmujący wzmocnienie efektywności urzędu miasta oraz wytyczenie ram dla bezpiecznego, zrównoważonego i ukierunkowanego rozwoju Hajnówki z uwzględnieniem unikatowych wartości ekologicznych obszarów leżących na terenie Gminy oraz w jej sąsiedztwie. Opracowane dokumentacje pozwolą na sprawne aplikowanie o fundusze unijne w nowej perspektywie w oparciu o wypracowane zalecenia, plany i kierunki pożądanych miejskich inwestycji.

W ramach projektu realizowany jest poniższy zestaw zadań:

 1. Badania potencjału turystycznego Hajnówki i Regionu Puszczy Białowieskiej, analizy popytu na usługi turystyczno-rekreacyjne i możliwości ich rozwoju.
 2. Usługa zewnętrzna dotycząca wykonania opracowania ekofizjograficznego dla Hajnówki.
 3. Usługa zewnętrzna dotycząca aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 4. Usługa zewnętrzna dotycząca aktualizacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
 5. Usługa zewnętrzna dotycząca opracowania standardów utrzymania przestrzeni miasta zapewniających wysoki poziom estetyczny, funkcjonalny, dostępność, wraz z instrukcją/procedurami standardu prowadzenia prac utrzymaniowych przestrzeni miejskiej.
 6. Usługa zewnętrzna dotycząca opracowania strategii elektromobilności wraz z planem działań (dokument strategiczny dotyczący przygotowania Hajnówki do wymagań związanych z elektromobilnością).
 7. Usługa zewnętrzna dotycząca wykonania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu - opracowanie dokumentu strategicznego pokazującego powiązane funkcjonalnie inwestycje w zakresie zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych oraz rozwój terenów zieleni w miastach.
 8. Usługa zewnętrzna dotycząca opracowania dokumentu strategicznego dotyczącego przygotowania miasta do wymagań związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym (GOZ).
 9. Usługa zewnętrzna dotycząca opracowania polityki rozwoju sportu w Hajnówce w tym ekspertyza dotycząca optymalnego modelu instytucjonalnego, modelu komercjalizacji usług sportowych wraz z analizą instrumentów i technik finansowania sportu w mieście (przegląd zachęt).
 10. Usługa zewnętrzna dotycząca opracowania dokumentu strategicznego związanego z przygotowaniem miasta do wymagań mieszkańców, interesariuszy, turystów, związanych ze Smart City.
 11. Usługa zewnętrzna dotycząca przeprowadzenia audytu dostępności dla wszystkich jednostek podległych UM (12 jednostek miejskich).
 12. Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu strategii promocji turystycznej Hajnówki i regionu Puszczy Białowieskiej, w tym badanie scenariuszy rozwoju Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz wstępna analiza wykonalności stworzenia Mobilnego Punktu LOT.
 13. Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu strategii inwestycyjnej - Inwestuj w Hajnówce.
 14. Usługa zewnętrzna polegająca na zamówieniu ekspertyzy zawierającej analizę możliwości zwiększenia dostępności mieszkań komunalnych w Hajnówce.
 15. Usługa zewnętrzna polegająca na przeprowadzeniu analizy dopuszczalnych lokalizacji instalacji OZE (rodzaj OZE i dobór mocy).
 16. Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej/technicznej na potrzeby adaptacji i modernizacji budynku Urzędu Miasta do wymagań niskoemisyjnych.
 17. Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej/technicznej na potrzeby instalacji OZE w Parku Wodnym, jednostce podległej burmistrzowi miasta.
 18. Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
 19. Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej/funkcjonalnej zagospodarowania terenów zieleni wokół Hajnówki Centralnej (teren dworca PKP).
 20. Usługa zewnętrzna dotycząca wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania terenu zieleni w rejonie ul. Klimek, ul. Kołodzieja, Ronda Strażników Puszczy Białowieskiej (koncepcję przestrzenna/projekt terenu otwartego o funkcjach rekreacyjnych).
 21. Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz PFU na potrzeby budowy Zakładu Aktywizacji Zawodowej.

Dofinansowanie projektu z UE:

1.894.995,30 PLN

Czas realizacji projektu:

kwiecień 2022 – marzec 2023

Strony w dziale: