"Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II"

W dniu 1 kwietnia 2020r. Burmistrz Miasta Hajnówka podpisał umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II”. Wniosek miasta Hajnówka został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w kwocie 403 521,18 przy dofinansowaniu w kwocie 302 640,87 zł.

Działania:

Projekt dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej. W ramach projektu zostanie wykonanych pięć instalacji o łącznej mocy 68,8 kW. Wszystkie budynki, na których będą montowane instalacje należą do Gminy Miejskiej Hajnówka.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energii zużywanej na terenie Miasta Hajnówka. Celami szczegółowymi są m.in.: produkowanie rocznie około 61 MWh energii elektrycznej uruchomionych w wyniku projektu; zmniejszenie zużycia energii elektrycznej sieciowej przez 5 budynków publicznych; zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej sieciowej wykorzystywanej przez budynki objęte projektem; poprawa bezpieczeństwa energetycznego obiektów publicznych należących do Miasta Hajnówka i wykorzystywanych na cele działalności opiekuńczo – edukacyjnej poprzez produkcję energii elektrycznej w oparciu o własne instalacje OZE.

Okres realizacji projektu:

Zakończenie zadania planowane jest na koniec kwietnia 2021r.

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Strony w dziale: