„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

Gmina Miejska Hajnówka realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego". Projekt został przygotowany do realizacji w partnerstwie Województwa Podlaskiego/ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z 20 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Celem projektu:

Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach, w nauczaniu przedmiotowym, a w konsekwencji - także w życiu codziennym.

Realizacja projektu zakłada 3 rodzaje działań:

 • Szkolenie nauczycieli:
  • TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych
  • TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  • Prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania
 • Zakup sprzętu - mobilne pracownie TIK wraz z robotami edukacyjnymi
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci:
  • TIK dla mniej zaawansowanych
  • TIK dla bardziej zaawansowanych
  • Robotyk i programowanie
 1. szkolenie nauczycieli – realizowane w 3 blokach tematycznych:
 2. technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,
 3. technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 4. prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania.
 5. zakup sprzętu – każda szkoła otrzyma mobilną pracownię TIK wyposażoną w komputery przenośne i/lub tablety, niezbędne oprogramowanie, system do prezentacji (tablica interaktywna z rzutnikiem, monitor interaktywny lub rzutnik z ekranem projekcyjnym) oraz roboty edukacyjne.
 6. zajęcia dodatkowe dla uczniów – na zakupionym sprzęcie w każdej szkole prowadzone będą zajęcia dodatkowe w 3 grupach: technologie informacyjno-komunikacyjne dla mniej zaawansowanych, technologie informacyjno-komunikacyjne dla bardziej zaawansowanych oraz zajęcia z robotyki i programowania.

Efekty:

 • realizacja 720 godzin kursów dla nauczycieli,
 • uczestnictwo w szkoleniach 180 nauczycieli (niepowtarzalne nazwiska), w tym:
 • 135 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,
 • 60 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • 75 nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć z robotyki i programowania,
 • (nauczyciel może wziąć udział w każdym z bloków tematycznych)
 • zakup wyposażenia do 20 pracowni mobilnych, do 20 szkół objętych projektem, w tym m.in.: 467 komputerów przenośnych, 65 tabletów, 20 zestawów do prezentacji (monitor interaktywny, zestaw interaktywny lub ekran projekcyjny z rzutnikiem) i 235 robotów edukacyjnych z akcesoriami,
 • realizacja 1 440 godzin zajęć dodatkowych z zakresu TIK oraz robotyki i programowania,
 • objęcie minimum 547 uczniów zajęciami dodatkowymi z zakresu TIK oraz robotyki i programowania.

Planowany okres realizacji:

sierpień 2020 r. – czerwiec 2021r.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 3 541 364,16 zł

Wartość dofinansowania: 3 186 919,66 zł (89,99%)

Wartość wkładu własnego Partnerów: 354 444,50 zł (10,01%)

plakat

Grafika
logo FPER RP Podlaskie
Załączniki

Strony w dziale: