Zapytanie ofertowe nr PG.271.5.2020 z dnia 23.07.2020r. na opracowanie i wdrożenie elementów systemu przestrzennej komunikacji (informacji) miejskiej miasta Hajnówka tj. 3 tablic mapowych

Dodane przez administrator - czw., 23/07/2020 - 18:02
Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Hajnówka, 23.07.2020r.

PG.271.5.2020

 

Zapytanie ofertowe

1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na opracowaniu, wdrożeniu oraz montażu elementów systemu przestrzennej komunikacji (informacji) miejskiej miasta Hajnówka tj. 3 tablic mapowych. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

2. W ramach zadania nastąpi opracowanie, wdrożenie i montaż elementów systemu komunikacji (informacji) miejskiej tj. 3 tablic mapowych. Ujmować one będą główne miejsca, przestrzenie, atrakcje w mieście. Tablice ułatwią poruszanie się po nim. Będą zawierać czytelne rozwiązania, obejmujące podstawowe obszary informacji w przestrzeni miasta. System ma stworzyć możliwość łatwiejszego poruszania się mieszkańcom i turystom. Będzie zawierał elementy dostosowania do wszystkich grup osób, które obejmuje Program Dostępność Plus.

System składać się będzie z następujących elementów:

- 3 tablice mapowe, zawierające oznaczenia najważniejszych atrakcji turystycznych miasta, z możliwością odczytania większej informacji o nich za pośrednictwem QR oraz oznaczeń NFC na urządzeniach mobilnych (poprzez odesłanie do powiązanego serwisu turystycznego), wraz z

- kierunkami rozprowadzającymi ruch pieszy do najważniejszych atrakcyjnych punktów z obecnej lokalizacji. System powinien spełniać standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Tablice mapowe zostaną ustawione w trzech strategicznych miejscach na terenie miasta z turystycznego i komunikacyjnego punktu widzenia.

2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a) termin wykonania:   4 miesiące od dnia podpisania umowy,

b) warunki płatności: przelew bankowy w ciągu 30 dni od wystawienia faktury VAT po zakończeniu realizacji usługi.

3. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Emilia Korolczuk, e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl, tel. (85) 682 20 16.

4. Kryteria oceny ofert:

a) cena - 100%.

5. Wymagania stawiane wykonawcom (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, i in.; lista dokumentów, które należy dołączyć do oferty):

1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informacji miejskiej.

Do oferty należy dołączyć:

a) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1);

b) parafowany wzór umowy (załącznik nr 3);

c) klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 4).

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

7. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy)...............................................................................................................................................

8. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie: wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania całkowitej ceny brutto zamówienia z wyodrębnionym podatkiem VAT.

9. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (zał. nr 1), będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

10. Ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2020 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 19 lub przesłać pocztą tradycyjną albo drogą elektroniczną (e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl).

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

 

Strony w dziale: