Zapytanie ofertowe nr PG.271.4.2020 na opracowanie audiodeskrypcji

Dodane przez administrator - śr., 15/07/2020 - 18:06
Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Hajnówka, 15.07.2020 r.

PG.271.4.2020

 

Zapytanie ofertowe

1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie audiodeskrypcji atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie miasta Hajnówka. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

2. Na przedmiot zamówienia składa się:

- przygotowanie ok. 20 audiodeskrypcji do obiektów wskazanych przez Zamawiającego na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (tj. zdjęcia obiektów, opisy obiektów). Jednocześnie Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia opisów o m.in. cechy architektoniczne, otoczenie, w taki sposób by były one dostępne, ułatwiały odbiór osobom z dysfunkcjami wzroku,

- nagranie wraz z lektorem i edycja audiodeskrypcji.

Pozostałe wymagania związane z realizacja zamówienia:

- opis do audiodeskrypcji jednego obiektu powinna liczyć nie więcej niż 1,5 strony A4,

- w przeciągu 3 dni od podpisania umowy, Zamawiający dostarczy wykonawcom fotografie opisywanych obiektów. W przypadku potrzeby ze strony Wykonawcy zyskania szerszego oglądu obiektów, Zamawiający zaleca pracę w terenie. Forma ta służyć ma pomiarom i bliższemu przyjrzeniu się obiektom w celu uzupełnieniu informacji, których nie da się wywnioskować ze zdjęć,

- Wykonawca zobowiązany będzie do konsultacji opisów audiodeskrypcji z Zamawiającym i wprowadzenie zmian w tekście zgodnie z sugestiami Zamawiającego.

3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania ok. 20 osobnych plików audiodeskrypcji w formacie audio mp3, a także całość treści merytorycznej (kompletny opis) w postaci edytowalnych plików tekstowych.

2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a) termin wykonania:   1 miesiąc od dnia podpisania umowy,

b) warunki płatności: przelew bankowy w ciągu 30 dni od wystawienia faktury VAT po zakończeniu realizacji usługi.

3. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Emilia Korolczuk, e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl, tel. (85) 682 20 16.

4. Kryteria oceny ofert:

a) cena - 80%,

b) doświadczenie w tworzeniu audiodeskrypcji w zakresie turystyki, architektury, kultury - 20%.

5. Wymagania stawiane wykonawcom (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, i in.; lista dokumentów, które należy dołączyć do oferty):

Do oferty należy dołączyć:

a) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1);

b) doświadczenie w realizacji audiodeskrypcji w zakresie turystyki, architektury, kultury (załącznik nr 2);

b) parafowany wzór umowy (załącznik nr 3 );

c) klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 4).

6. Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl. Odpowiedzi na pytania Oferentów zostaną udzielone zostaną drogą elektroniczną oferentowi, który wystosuje zapytanie oraz poprzez publikację pytań i odpowiedzi na stronie internetowej www.hajnowka.pl, gdzie zostanie zamieszczone niniejsze zapytanie ofertowe. Odpowiedzi na udzielone zostaną na pytania, które wpłynęły nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

8. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy)...............................................................................................................................................

9. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie: wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania całkowitej ceny brutto zamówienia z wyodrębnionym podatkiem VAT.

10. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (zał. nr 1), będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

11. Ofertę należy złożyć do dnia 24.07.2020r. do godz.12.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 19 lub przesłać pocztą tradycyjną albo drogą elektroniczną (e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl).

 Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

 

Strony w dziale: