Zaproszenie do udziału w kursie języka migowego

Dodane przez administrator - czw., 18/06/2020 - 20:00
Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Urząd Miasta Hajnówka zaprasza do udziału w kursie języka migowego organizowanego w ramach projektu pn. „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Kurs kierowany jest do przedstawicieli partnerów projektu tj. Urząd Miasta Hajnówka, Hajnowski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka", uczestników projektu.

 

W jego ramach zostanie zrealizowanych 50 godz. szkoleniowych. Przeprowadzany będzie przez Polski Związek Głuchych z siedzibą w Warszawie. Początek przewidziany jest na wrzesień 2020 r., zakończenie listopad 2020r. Każdy z uczestników na zakończenie kursu otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu języka migowego.

Kurs języka migowego ma na celu:

 • przygotowanie uczestników do obsługi klientów instytucji/podmiotów z niedomaganiem słuchu, niesłyszących,
 • zapoznanie uczestników z Kulturą Głuchych,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się wybranymi znakami alfabetu palcowego i zastosowania numeracji,
 • kształtowanie umiejętności budowania różnorodnych wypowiedzi migowych z zastosowaniem gramatyki PJM w relacji z osobą głuchą.

Zagadnienia:

I. Podstawy wiedzy o środowisku osób niesłyszących – 1 godz.

 • Terminologia związana z głuchotą
 • Medyczny i społeczny model głuchoty
 • Sposoby porozumiewania się osób głuchych oraz osób słyszących z osobami z dysfunkcją słuchu w rodzinie i w przestrzeni publicznej
 • Stereotypy dotyczące osób niesłyszących
 • Kultura Głuchych i jej wyróżniki
 • Walka g/Głuchych o równouprawnienie i godność

II. Teoria języka migowego – 1 godz.

 • Języki migowe głuchych na świecie – historia i stan badań
 • Polski Język Migowy (PJM) – historia i stan badań
 • Cechy PJM jako języka naturalnego
 • PJM versus SJM

Zasady i elementy gramatyki wizualno-przestrzennej PJM : m.in. klasyfikatory, czasoprzestrzeń migowa, niemanualności, symultaniczność, znaki kierunkowe itp.

III. Jednostki lekcyjne z daktylografii - 6 godz.

 • Znaki statyczne
 • Znaki dynamiczne
 • Znaki polskich liter i digrafów
 • Znaki pojęć liczbowych

IV. Lektorat Polskiego Języka Migowego m.in. w następujących blokach tematycznych: Pierwszy kontakt; zatrudnienie i praca; edukacja; urzędy i instytucje; kultura, – 42 godz.

Każdy dzień kursu powinien składać się z takich elementów jak:

 • Utrwalanie materiału językowego,
 • Ćwiczenia wizualne: spostrzegawczości, pamięci wzrokowo-przestrzennej,
 • Praktyka językowa – dialogi w PJM,
 • Komentarz gramatyczny,
 • Ćwiczenia z gramatyki,
 • Utrwalanie słownictwa,
 • Ćwiczenia w parach i w grupach.

Zgłoszenia do 30 czerwca. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miasta Hajnówka pok. 221 lub skanem za pośrednictwem e-mail na adres e.korolczuk@hajnowka.pl.

Zapraszamy!

 

Strony w dziale: