„Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych”

Dodane przez e.zubrycka - pt., 03/12/2021 - 11:15
Grafika
Logo Funduszy europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej, Województwa Podlaskiego i Unii Europejskiej

 

Cel główny projektu:

Wzrost atrakcyjności turystycznej i mieszkaniowej Miasta poprzez zmianę funkcji obiektów i terenów zdegradowanych na promocyjne i integracyjne.

Okres realizacji:

2021 /listopad/ - 2022 /październik/

Wartość projektu:

811 005,84 zł przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 687 891,26 zł. 

Program operacyjny i priorytet:

Projekt pn. „Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych” realizowany jest w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0581/21-00 z dnia 17 listopada 2021 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Działania:

Przedmiotem projektu jest utworzenie i modernizacja pasażu pieszego wraz z małą infrastrukturą do promocji produktów lokalnych w mieście Hajnówka, która będzie polegała na:

  • przebudowie pasażu pieszego z dopuszczeniem możliwości dojazdu wewnętrznego do istniejącego  budynku Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej oraz do istniejącego terenu targowiska,
  • przebudowie istniejących ciągów pieszych,
  • wyznaczeniu 3 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych,
  • ustawieniu typowych straganów dwu i trzy stanowiskowych na cele promocyjno-wystawiennicze,
  • wymianie istniejących słupów oświetleniowych na stylowe parkowe,
  • instalacji inteligentnej ławeczki solarnej.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez rewitalizację społeczno - gospodarczą obszaru, polegającą na:

  • uporządkowaniu, zagospodarowaniu oraz nadaniu dodatkowych walorów funkcjonalnych przestrzeni publicznej;
  • przebudowie i adaptacji zdegradowanych terenów dla przywrócenia oraz nadania im nowych funkcji; udostępnieniu rewitalizowanych terenów dla mieszkańców i turystów odwiedzających Hajnówkę; zwiększeniu liczby adresatów oferty oraz finalnych użytkowników usług oferowanych na obiektach rewitalizowanych;
  • wygenerowaniu dodatkowego popytu na usługi związane z realizacją nowych funkcji obszaru;
  • poprawie wizerunku Miasta.  

Strony w dziale: