„Moja szkoła"

Gmina Miejska Hajnówka realizuje projekt pt. „Moja szkoła”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju 235 uczniów z miasta Hajnówka, uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, w tym jej dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, podniesienie kompetencji 58 nauczycieli i wyposażenie ich w umiejętności lepszego reagowania na potrzeby uczniów, zwłaszcza o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doposażenie w niezbędną infrastrukturę techniczną przedmiotowych placówek.

Okres realizacji projektu:

od 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 2021 r.

Wartość projektu:

wynosi blisko 1 milion 640 tys. zł, z tego dofinansowanie z EFS około 1 milion 556 tys. zł.

Działania:

W ramach realizacji projektu od września 2019 r. w trzech hajnowskich szkołach (Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce ul. 3 Maja 54, Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce ul. Działowa 1) odbywają się zajęcia dla 235 uczniów, w tym:

  • zajęcia rozwijające uzdolnienia i dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego,
  • zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,
  • zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe oraz zajęcia z programowania,
  • z zakresu terapii Integracji Sensorycznej (IS) dla 7 uczniów niepełnosprawnych z SP2,
  • indywidualne zajęcia logopedyczne,
  • doradztwo edukacyjno – zawodowe (zajęcia grupowe i indywidualne),
  • nauka gry w szachy.

Ze środków projektowych doposażono pracownie przyrodnicze i matematyczne oraz gabinety logopedyczne w w/w szkołach, zakupiono sprzętu TIK, a także wyposażono gabinet Integracji Sensorycznej w SP2. Koszt wyżej wymienionego wyposażenia przekroczył 500 tys. zł.

W trakcie dalszej realizacji projektu odbędą się szkolenia dla 54 nauczycieli oraz wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik i Arboretum SGGW dla uczniów uczestniczących w zajęciach przyrodniczych i matematycznych. Podczas wakacji odbędzie się obóz językowy dla 72 uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających uzdolnienia i dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego.

Plakat informujący o działaniach i dofinansowaniu projektu

 

logo FPER RP Podlaskie UEEFS

 

Czytaj więcej:

Strony w dziale: